Chwilio'r wefan
English
  • Pensiynwyr yn cael eu rhybuddio am dwyll trwyddedau teledu i'r rhai dros 75 oed

Pensiynwyr yn cael eu rhybuddio am dwyll trwyddedau teledu i'r rhai dros 75 oed

Mae cyngor Abertawe'n cydweithio ag elusen leol i rybuddio pensiynwyr am dwyll trwyddedau teledu.

Old Council Logo

Mae Safonau Masnach ac Age Cymru Bae Abertawe'n ymwybodol o'r twyll ar ôl i breswyliwr lleol oedrannus gysylltu â hwy ar ddechrau'r wythnos.

Derbyniodd y fenyw galwad ffôn gan rywun a ddywedodd wrthi y bu rhai newidiadau i'r drwydded teledu am ddim i bensiynwyr, gan ofyn iddi dalu ffi o £3 i'r llywodraeth.

Aeth y galwr twyllodrus yn ei flaen i ofyn i'r pensiynwr sut y dymunai dalu'r ffi, ond, sylweddolodd y fenyw mai galwad ffug oedd hon, a rhoddodd y ffôn i lawr.

Meddai'r Cynghorydd Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddinas Iach a Lles: "Gwnaeth y fenyw a gafodd ei thargedi gan y twyll y peth iawn, drwy roi'r ffôn i lawr, a rhoi gwybod i'n tîm Safonau Masnach. Rydym yn annog pobl eraill sy'n derbyn yr un alwad, neu unrhyw alwad tebyg, i wneud yr un peth. Ni ddylech ar unrhyw gyfrif rhoi eich manylion banc, neu unrhyw fanylion personol eraill i unrhyw un dros y ffôn.
 
"Mae Safonau Masnach wedi darparu rhaglenni hyfforddiant i staff sy'n gweithio mewn amrywiaeth o asiantaethau partner, sydd mewn cysylltiad dyddiol â phobl ddiamddiffyn.  Mae'r hyfforddiant hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth dwyllo, yn rhoi gwybod i bobl sut i'w osgoi, ac yn addysgu'r sefydliadau hyn sut i adnabod a yw pobl y maent yn eu cefnogi mewn perygl o fod yn ddioddefwyr twyll. Dylai unrhyw un sy'n ansicr am unrhyw alwad ffôn annisgwyl gysylltu â Safonau Masnach ar unwaith."

Cymerodd y BBC yr awenau am reoli cost trwyddedau teledu am ddim i'r rhai dros 75 oed gan y llywodraeth, mis Gorffennaf diwethaf. Adroddwyd ar y pryd fod y BBC yn bwriadu gofyn i bobl a oedd yn derbyn trwydded i'r rhai dros 75 oed am ddim a fyddent yn fodlon talu'r ffi'n wirfoddol i helpu gyda'r gost i'r BBC, ond nid yw'r fath gynllun wedi cael ei roi ar waith.

"Y realiti yw, nad oes angen unrhyw daliad o gwbl ar gyfer y drwydded teledu i'r rhai dros 75 oed", meddai'r Cynghorydd Child. "Mae hwn yn dwyll o'r math gwaethaf am ei fod yn targedu pobl hŷn sydd weithiau'n ddiamddiffyn."

Meddai Nicola Russell-Brooks, Prif Weithredwr Age Cymru Bae Abertawe, "Mae hwn yn dwyll annymunol, a allai ddal nifer o bobl hŷn yn ddiarwybod, yn enwedig o ystyried y straeon am y drwydded teledu i'r rhai dros 75 oed sydd wedi ymddangos yn y wasg yn ddiweddar.

"Rydym yn poeni'n fawr y bydd llawer o bobl hŷn yn talu'r ffi o £3 gan nad yw'n swm enfawr, ond unwaith y bydd y twyllwyr wedi cael eu manylion banc, byddant yn gwagio'u cyfrifon o fewn eiliadau.

"Ein cyngor ni, os ydych yn derbyn galwad tebyg yw rhoi'r ffôn i lawr a dweud wrth Safonau Masnach am yr alwad. Peidiwch â rhoi'ch manylion banc neu unrhyw wybodaeth dalu o unrhyw fath dros y ffôn.

"Os oes gan berson hŷn unrhyw ymholiadau ynglŷn â'u trwydded deledu, gallant gysylltu ag Age Cymru Bae Abertawe".

Gallwch ffonio tîm Safonau Masnach Cyngor Abertawe ar 01792 635600. Mae staff Age Cymru Bae Abertawe ar gael i gynnig cyngor am ddim, drwy ffonio 01792 648866.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM