Chwilio'r wefan
English
Group of people

Eich hawliau fel person hŷn

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau, rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Heneiddio'n dda yn Abertawe

Ynghyd â'n partneriaid ar Fwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe a Dinas Iach Abertawe, rydym wedi creu Cynllun Gweithredu ar Heneiddio'n Dda a Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn.Mae hwn yn amlinellu ein nodau am ein gwaith gyda phobl hŷn. Trydydd cam y strategaeth yw Byw'n Hwy, Byw'n Well a bydd ar waith rhwng 2013 a 2023. Diben y cam hwn yn y strategaeth yw bod

  • pobl yng Nghymru'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi, beth bynnag yw eu hoed.
  • gan yr holl bobl hŷn yng Nghymru'r adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol y mae eu hangen arnynt i fynd i'r afael â'r cyfleoedd a'r heriau maent yn eu hwynebu.

PDF Document Heneiddio’n Dda a Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn 2015 - 2019 (PDF, 375KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Fel rhan o'r gwaith cynnwys ar y trydydd cam, nododd pobl hŷn yn Ninas a Sir Abertawe, trwy Rwydwaith 50+, y blaenoriaethau allweddol canlynol:

  • Iechyd a chefnogaeth
  • Cyllid
  • Mynd o le i le a gweithgarwch cymdeithasol.

Mae aelodau o Grŵp Cyfeirio Rhwydwaith 50+ yn parhau i gynrychioli pobl hŷn yn Abertawe trwy gydol yr wythnos hon.

Cllr. Jan CurticeHyrwyddwr Pobl Hŷn Dinas a Sir Abertawe yw'r Cyng. Jan Curtice, sef yr aelod etholedig dros Benyrheol. Gallwch gysylltu â hi trwy e-bostio Cyng.jan.curtice@abertawe.gov.uk neu ffonio (01792) 636921 neu (01792) 417563.

Ym mis Chwefror 2014 llofnododd Dinas a Sir Abertawe Ddatganiad Dulyn o Ddinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyried Anghenion Pobl Hŷn. Trwy lofnodi'r datganiad, gwnaethom addewid i ymrwymo i weithredoedd ac egwyddorion penodol sy'n ceisio sicrhau bod pobl hŷn yn Abertawe yn cael y cyfleoedd i fyw eu bywydau i'r eithaf a chyfrannu cymaint â phosib yn eu cymunedau.

PDF Document Datganiad Dulyn o Ddinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyried Anghenion Pobl Hŷn (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Ageing well in Wales logoHeneiddio'n Dda yng Nghymru

Mae ein Cynllun Gweithredu ar Heneiddio'n Dda a Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yn seiliedig ar y rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru.

Rhaglen genedlaethol yw Heneiddio'n Dda yng Nghymru a gyflwynir gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n dwyn unigolion a chymunedau ynghyd â'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd blaengar ac ymarferol i wneud Cymru'n lle da i heneiddio i bawb.

Nodau'r rhaglen:

  1. Gwneud Cymru'n lle da i heneiddio i bawb
  2. Gwneud Cymru'n wlad o Gymunedau sy'n Cefnogi'r Rhai â Dementia
  3. Lleihau'r achosion o gwympo
  4. Lleihau unigrwydd ac unigedd digroeso
  5. Cynyddu cyfleoedd dysgu a chyflogaeth

PDF Document Heneiddio'n Dda yng Nghymru 2014-19 (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helena Herklots, yn llais ac yn hyrwyddwr annibynnol dros bobl hŷn ar draws Cymru, gan eu cefnogi a siarad ar eu rhan. 

Gallwch gysylltu â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymrutrwy e-bostio gofyn@olderpeoplewales.com neu ffonio 08442 640670. Ceir mwy o wybodaeth am y comisiynydd a'i gwaith ar wefan Comisiynydd Pobl Hŷn CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn a Llywodraeth Cymru wedi llunio datganiad o hawliau i bobl hŷn, sy'n egluro hawliau pobl hŷn yng Nghymru.

PDF Document Datganiad o Hawliau i Bobl Hŷn yng Nghymru (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM