Chwilio'r wefan
English
Information

A oes angen ychydig mwy o help arnoch?

P'un ai ydych yn chwilio am wybodaeth neu help i chi'ch hun, aelod o'r teulu neu ffrind, mae llawer o gyngor ar gael i chi.

Byw gartref yn annibynnol

Gall cynnal eich annibyniaeth eich helpu i aros yn hapus ac yn iach wrth i chi heneiddio. Mae sawl ffordd y gallwch barhau i fyw yn eich cartref ac mae cefnogaeth ar gael pan fyddwch ei hangen.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'n bwysig i chi ofalu am eich lles eich hun a chadw'n iach. Os ydych yn cael anhawster wrth wneud hyn ac mae angen cefnogaeth arnoch, gallai Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe ac asiantaethau eraill fod o gymorth.

Ydych chi'n gofalu am rywun? Neu ydych chi'n derbyn gofal?

P'un a ydych chi'n ofalwr neu'n rhywun sy'n derbyn gofal, mae'n bwysig eich bod yn derbyn cefnogaeth.

Cyngor cyfreithiol

Os nad ydych chi'n gallu gwneud penderfyniadau am eich iechyd a'ch lles, pwy all wneud hynny? Mae Pŵer Atwrnai yn galluogi i rywun arall eich cefnogi i wneud penderfyniadau.

Cefnogaeth ar gyfer dementia

Bydd dementia'n effeithio ar lawer ohonom ar ryw adeg yn ystod ein bywydau, naill ai am fod rhywun yn dioddef ohono neu fel gofalwr. Gall arwain yn aml yn raddol at ddiffyg galluoedd meddyliol fel meddwl, cofio a rhesymu.

Ydych chi'n teimlo'n unig?

Os ydych yn byw ar eich pen eich hun, neu os ydych yn ynysig yn gymdeithasol neu os hoffech gwrdd ag eraill, mae yna grwpiau a all eich helpu gyda chyngor neu drwy gynnig grwpiau cymdeithasol.

Cymorth gyda dibyniaeth a smygu

Os oes gennych broblemau gyda smygu, alcohol, cyffuriau neu ddibyniaethau eraill, mae lleoedd ar gael lle gallwch gael cefnogaeth a chyngor i'ch helpu i oresgyn eich dibyniaeth.

Pan fydd rhywun yn marw

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun yn marw. Mae'n rhaid gwneud llawer o drefniadau a phenderfyniadau, a gallwch deimlo weithiau bod y cyfan yn eich llethu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM