Chwilio'r wefan
English

Diogelu eich hun ac eraill rhag gweithred dwyllodrus

Mae post twyllodrus wedi'i ddylunio i edrych yn swyddogol ac yn ddilys. I helpu i ddiogelu eich hun ac eraill rhag gweithredwyr twyllodrus, mae yna arwyddion adnabod gweithred dwyllodrus y gallwch gadw llygaid amdanynt.

Byddwch yn effro i weithredoedd twyllodrus. Os ydych chi wedi cael cyswllt heb wahoddiad, ystyriwch bob amser y posibilrwydd o weithred dwyllodrus. Cofiwch, os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i'w gredu, mae'n debygol ei fod.

Byddwch yn siŵr â phwy rydych yn ymdrin ag ef. Os nad ydych yn siŵr bod y person neu'r cwmni yn ddilys, yna ymchwiliwch iddynt. Chwiliwch y rhyngrwyd am bobl sydd wedi cael profiad gyda nhw.

Peidiwch ag agor dolenni, e-byst, negeseuon testun, neu ffenestri dros dro amheus. Os ydych yn ansicr, cwblhewch chwiliad ar y rhyngrwyd am wybodaeth. Peidiwch â defnyddio'r manylion cyswllt yn y neges.

Gochelwch rhag unrhyw gais am fanylion personol neu arian. Peidiwch byth ag anfon arian, manylion cerdyn credyd, manylion cyfrif ar-lein, neu fanylion personol, i unrhyw un nad ydych yn ei adnabod neu'n ymddiried ynddo. Peidiwch â chytuno i drosglwyddo arian neu nwyddau ar ran rhywun arall; gwyngalchu arian yw hyn ac mae'n anghyfreithlon.

 

Lle i gael cyngor ar weithredoedd twyllodrus

Mae nifer o sefydliadau yn darparu cyngor ar weithredoedd twyllodrus.

Action FraudYn agor mewn ffenest newydd yw canolfan hysbysu twyll y DU ar gyfer gweithredoedd twyllodrus neu seibirdroseddu. Yn ogystal â rhoi gwybod am dwyll gallwch hefyd dderbyn cyngor a'r newyddion diweddaraf am weithredoedd twyllodrus diweddar.

Cyngor Ar BopethYn agor mewn ffenest newydd Mae ganddynt gyngor ar fathau o weithredoedd twyllodrus cyffredin, am adnabod a rhoi gwybod am weithredoedd twyllodrus, am ddiogelu rhag gweithredoedd twyllodrus, ac am ddiogelu pobl ddiamddiffyn rhag gweithredoedd twyllodrus. 

Which?Yn agor mewn ffenest newydd Mae ganddynt arweiniad ar-lein ar y gweithredoedd twyllodrus diweddaraf, sut i adnabod gweithredoedd twyllodrus, beth i'w wneud os ydych wedi dioddef gweithred dwyllodrus a sut i roi gwybod am weithred dwyllodrus.

Age CymruYn agor mewn ffenest newydd Maent yn darparu cyngor i bobl hŷn gan gynnwys sut i adnabod ac osgoi gweithredoedd twyllodrus.

Think JessicaYn agor mewn ffenest newydd Maent yn darparu digwyddiadau i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddioddefwyr gweithredoedd twyllodrus diamddiffyn. Maent hefyd yn ymgyrchu am fwy o gefnogaeth ar gyfer dioddefwyr gweithredoedd twyllodrus. 

Mae Take FiveYn agor mewn ffenest newydd yn ymgyrch genedlaethol sy'n cynnig cyngor syml a di-duedd i helpu pobl i amddiffyn eu hunain rhag twyll ariannol y gellir ei hatal.

Cofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau FfônYn agor mewn ffenest newydd atal galwadau ffôn gwerthu a marchnata dieisiau.

Cofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis PostYn agor mewn ffenest newydd i atal post hysbysebu dieisiau.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi neu aelod o'ch teulu'n derbyn post gweithred dwyllodrus, yna gallwch roi gwybod i'r Post BrenhinolYn agor mewn ffenest newydd sy'n gweithio gyda'r awdurdodau perthnasol sydd â'r gallu i ymchwilio a chymryd camau gweithredu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM