Chwilio'r wefan
English
Afal

Byw a heneiddio'n dda

Mae gwneud yn siŵr eich bod yn iach ac yn actif yn ffordd dda i fyw a heneiddio'n dda. Mae llawer o gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu chi.

Pethau i'w gwneud yn Abertawe

Mae bob amser llawer o bethau i'w gwneud yn Abertawe gan gynnwys digwyddiadau, perfformiadau, lleoedd i ymweld â nhw a grwpiau i ymuno â nhw.

Cludiant

Os ydych yn teithio i Abertawe neu o gwmpas yr ardal, mae llawer o opsiynau cludiant.

Cadw'n Iach

Mae'ch iechyd yn bwysig, ac mae gwneud ymdrech i gadw'n iach yn rhan bwysig o hyn. P'un a ydych eisoes yn cadw'n heini ac yn ymdrechu i wneud mwy neu am wella'ch iechyd, mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud.

Cyfleusterau cymunedol

Mae cyfleusterau cymunedol ar draws Abertawe sy'n cynnig amrywiaeth o gyfleusterau, ni waeth beth yw'ch anghenion.

Arian

Os ydych yn chwilio am ychydig mwy o arian neu hoffech gael cyngor ar sut i wneud i'ch arian fynd ymhellach, mae llawer o sefydliadau sy'n gallu helpu.

Gwirfoddoli

Os ydych yn chwilio am gyfleoedd newydd neu ffordd gwerth chweil o dreulio'ch amser, gallwch roi cynnig ar wirfoddoli.

Tai

P'un a ydych yn berchen ar eich eiddo'ch hun neu'n ei rentu, yn ystyried symud neu am addasu'ch cartref, mae llawer o leoedd ar gael i'ch helpu. Mae llawer o sefydliadau'n cynnig cyngor ar lawer o faterion eraill sy'n ymwneud â thai hefyd.

Dysgu Gydol Oes

Mae dysgu sgiliau newydd ac ennill gwybodaeth yn ffordd wych o gadw'ch ymennydd yn weithgar a chwrdd â phobl newydd.

Diogelwch a gweithredoedd twyllodrus

Mae cadw'n ddiogel yn bwysig a dylech fod yn ofalus er mwyn lleihau'r perygl o ddamweiniau a throsedd. Boed hynny'n ddiogelwch yn y cartref, ar-lein neu yn y gymuned, mae gennym gyngor a all helpu.

Neiniau a theidiau

Gall neiniau a theidiau fod mewn sefyllfa lle maent yn gofalu am eu hwyrion ar adegau neu'n rheolaidd. Gall gofalu amdanynt neu fod yn ymwybodol o'r tueddiadau diweddaraf fod yn her.

Cydraddoldebau

Mae gwahaniaethau pobl weithiau'n golygu bod rhai unigolion yn wynebu gwahaniaethu mewn bywyd pob dydd. Ni waeth beth yw'ch oedran neu'ch cefndir, dylech gael eich trin yn deg ac yn unol â'ch anghenion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM