Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad twyll gwin

Mae tuedd newydd yn targedu aelodau o'r cyhoedd sy'n ceisio gwerthu eu buddsoddiad gwin. Mae twyllwyr yn cytuno i brynu gwin y dioddefwyr, ond yn hytrach yn trosglwyddo'r stoc i'w cyfrif eu hunain heb dalu'r dioddefwr.

Yna, credir bod y gwin a gafwyd drwy dwyll yn cael ei werthu ymlaen i ddioddefwyr diniwed eraill.

Sut mae'r weithred o dwyll yn gweithio?

Mae'r twyllwyr yn sefydlu cwmnïau a gwefannau ffug yn ogystal â manteisio ar enwau cwmnïau cyfreithlon, sefydledig i hwyluso'r twyll hwn. Maent yn gwneud galwadau diwahoddiad ac yn cynnig prynu eu gwin am bris llawer uwch na phris y farchnad bresennol.

Mae dogfennau twyll, fel cytundebau prynu, yn cael eu defnyddio i hwyluso'r twyll ac y maent yn cael eu hanfon at y dioddefwyr drwy'r post ac ar e-bost.

Mae rhai twyllwyr wedi mynd mor bell â sefydlu gwasanaethau ysgrow ffug er mwyn twyllo'r gwerthwyr posibl fod y taliadau wedi cael eu trosglwyddo.

Mae'r twyllwyr yn anfon cyfarwyddiadau i'r dioddefwyr i drosglwyddo eu gwin i gyfrifon storio a ddelir mewn storfeydd tollau. Caiff y dioddefwyr eu hysbysu ar ôl iddynt wneud hyn y byddant yn derbyn y swm y cytunwyd arno. Mae'r defnydd o gyfrifon storio mewn storfeydd y tollau cyfreithlon yn rhoi argraff ddilys i'r broses, ond, mewn gwirionedd, mae'r cyfrifon storio o dan reolaeth y twyllwyr. Unwaith y mae'r gwin yn cael ei drosglwyddo i'r cyfrifon storio newydd, mae'r bobl ddrwgdybiedig yn torri cyswllt â'r dioddefwyr.

Yna, mae'r gwin yn cael ei drosglwyddo eto, fel arfer o fewn diwrnodau a thramor yn aml. Afraid dweud, nid yw'r dioddefwyr byth yn cael yr arian o'r gwerthiant y cytunwyd arno.

Sut i amddiffyn eich hun

  • Peidiwch byth ag ymateb i alwadau ffôn diwahoddiad - os oes gennych unrhyw amheuaeth, rhowch y ffôn i lawr.
  • Gwiriwch fod manylion y sefydliad neu'r cwmni sy'n cysylltu â chi (fel gwefan, cyfeiriad a rhif ffôn) yn gywir - efallai bod y twyllwyr yn ffugio eu bod yn sefydliad cyfreithlon.
  • Peidiwch byth â throsglwyddo eich gwin (neu unrhyw fuddsoddiad arall) i barti arall heb wirio a yw'n ddilys yn gyntaf.
  • Peidiwch â chael eich twyllo gan wefan sy'n edrych yn broffesiynol, gan fod y gost o greu gwefan broffesiynol yn ddigon fforddiadwy.
  • Rheolir y gwasanaethau ysgrow gan yr AYA dan Gyfarwyddeb Gwasanaethau Talu 2009. Trafodwch gyda Sefydliad Talu Awdurdodedig yn unig. Gallwch wirio'r gofrestr AYA ar-lein.
  • Ystyriwch geisio cyngor cyfreithiol ac/neu ariannol annibynnol cyn gwneud penderfyniad.

Os effeithwyd arnoch gan hyn, neu gan unrhyw weithred arall o dwyll, rhowch wybod i'r Safonau Masnach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM