Chwilio'r wefan
English
Open book

Arweiniad i Weithwyr Proffesiynol o'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r arweiniad hwn yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch fel gweithiwr proffesiynol o'r gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe.

I gael gwybodaeth gyffredinol am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe, gweler yr Arweiniad Cyffredinol i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Sut mae'r bwrdd yn effeithio ar fy ngwaith

Mae'r Cynllun Lles a luniwyd gan y bwrdd, a'r Asesiad Lles sy'n ei gyfeirio, yn cynnwys yr holl agweddau ar fywyd cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn Abertawe. 

Effeithir arnoch chi'n benodol os yw eich gwaith yn:

  • Ymwneud ag ymchwil neu werthuso - dylech fod yn ymwybodol o'r Asesiad Lles ac efallai y dymunwch fod yn rhan o'i lunio
  • Ymwneud â datblygu polisïau neu waith partneriaeth - dylech fod yn ymwybodol o'r Cynllun Lles ac efallai y dymunwch fod yn rhan o'i ddatblygiad.
  • Ymwneud yn uniongyrchol ag un o'r Amcanion Lles y cytunwyd arnynt fel rhan o'r Cynllun Lles - dylech fod yn ymwybodol o'r gwaith sy'n cael ei wneud i gyflawni'r amcan ac efallai y dymunwch ymwneud yn uniongyrchol â'r gwaith.

Cael gwybodaeth

Cyhoeddir manylion cyfarfodydd gan gynnwys ar wefan y cyngor

Cymryd rhan

Gall eich sefydliad gael ei gynrychioli ar y bwrdd, ac os felly gallwch gysylltu â'r cynrychiolydd perthnasol i ofyn sut gallwch fod yn rhan ohono.

Gallwch hefyd gysylltu â noddwr neu gydlynydd y gweithgor perthnasol os oes diddordeb gennych yn y gwaith mae'n ei wneud.

Adnoddau

Bydd gweithgareddau'r bwrdd yn creu nifer o adnoddau y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich gwaith eich hunan.  Bydd hyn yn cynnwys:

Yr Asesiad Lles:  Byddwn yn dod ag amrywiaeth o ymchwil meintiol ac ansoddol ynghyd mewn asesiad o'r canlyniadau canlynol, y cytunwyd arnynt gan y bwrdd, fel man cychwyn ar gyfer ei waith:

  • Dechrau da mewn bywyd i blant
  • Pobl yn dysgu'n llwyddiannus
  • Swyddi da i bobl ifanc ac oedolion
  • Safon byw dda i bobl
  • Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol
  • Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt

Y Cynllun Lles:  Yn dilyn yr Asesiad Lles, bydd hwn yn canolbwyntio ar nifer bach o amcanion lles ac yn nodi sut gellir eu cyflawni.

Agendâu a Chofnodion:  Bydd adroddiadau a chyflwyniadau sy'n ymwneud ag agweddau gwahanol ar waith y bwrdd yn cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i chi fel ymarferydd.  Bydd cofnodion y cyfarfodydd yn dweud wrthych ba gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd mewn ymateb i faterion a godir.

Bydd yr holl ddogfennau hyn, yn ogystal ag adroddiadau perthnasol eraill, ar gael ar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM