Chwilio'r wefan
English

Cynghorau'n rhybuddio bod y rhai sy'n dwlu ar gerddoriaeth a chwaraeon mewn perygl o gynnydd enfawr mewn twyll tocynnau ar-lein

Mae pobl sy'n benderfynol o fynd i gyngherddau cerddoriaeth pop, gwyliau cerddoriaeth a digwyddiadau chwaraeon mawr mewn perygl o gael eu targedu gan droseddwyr ar ôl i achosion o dwyll tocynnau ar-lein gynyddu 55 y cant.

Cafodd dros £5 miliwn ei golli i dwyll tocynnau ar-lein yn y DU yn 2015 - cynnydd o'r £3.35 miliwn a gafodd ei ddwyn yn 2014 - gyda safleoedd cyfryngau cymdeithasol yn cyfrannu at bron hanner o'r holl weithredoedd twyllodrus ag adroddwyd. Ar gyfartaledd, collodd cwsmeriaid a brynodd docynnau ffug £444 ym mhob achos.

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol (CLIL), sy'n cynrychioli dros 370 o gynghorau yng Nghymru a Lloegr, yn annog y rhai sy'n hoffi cerddoriaeth a chwaraeon i wylio rhag prynu tocynnau ffug neu docynnau nad ydynt bodoli. Mae hefyd yn galw ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy i leihau twyll tocynnau ar-lein.

Roedd dros chwarter (26 y cant) o docynnau ffug a werthwyd ar-lein yn 2015 ar gyfer digwyddiadau chwaraeon mawr, megis Cwpan Rygbi'r Byd a gemau pêl-droed yr Uwch-gynghrair. Roedd tocynnau ffug i gyngherddau a gwyliau cerddoriaeth yn cyfrannu at 15 y cant. Roedd dros bumed (21 y cant) o dwyll tocynnau yn cychwyn ar Facebook, 22 y cant ar Gumtree a 6 y cant ar Twitter.

Cyngor ar gyfer prynu tocynnau:

  • Dylech osgoi brynu tocynnau ar-lein os nad ydynt yn cynnwys manylion y bloc, y rhes a'r sedd. Heb y manylion hyn, nid oes ffordd i weld os yw'r tocynnau yn bodoli neu beidio.
  • Gwiriwch gyda threfnydd y digwyddiad bob tro ar gyfer rhestrau dosbarthu tocynnau swyddogol a pheidiwch byth â'u prynu o ffynonellau anawdurdodedig, yn enwedig drwy gyfryngau cymdeithasol megis Twitter, Facebook, etc.
  • Os ydych yn prynu gan werthwyr answyddogol, dylech bob amser ymchwilio gwerthwr/cwmni yn drylwyr ar-lein. Os yw'n gwmni, gwiriwch am ba hyd mae wedi'i gofrestru â Companies House (gorau po hwyaf - os ydynt wedi cofrestru yn ddiweddar, gall fod yn weithred dwyllodrus). Chwiliwch ar-lein am unrhyw adolygiadau anffafriol am y gwerthwr neu'r cwmni ar wefannau megis  Site JabberTrust Pilot neu Feefo, ond cadwch lygaid am adolygiadau cadarnhaol ffug.
  • Defnyddiwch gerdyn credyd i dalu am docynnau a pheidiwch byth â thalu drwy drosglwyddiad uniongyrchol - mae'r dosbarthwr cerdyn yn atebol ar y cyd am nwyddau neu wasanaethau i'w darparu ar yr amod bod cost tocyn sengl yn fwy na £100.
  • Gwnewch daliadau ar safleoedd wedi'u hamgryptio yn unig - chwiliwch am symbol y clo clap yn y bar cyfeiriad. 
  • Am fwy o gyngor, ewch i Restr Wirio Gwyliau y Safonau  Masnach Cenedlaethol yn www.nationaltradingstandards.uk/news/music-and-sports-fans-at-risk-of-huge-rise-in-online-ticket-fraud
Wedi'i bweru gan GOSS iCM