Chwilio'r wefan
English

Trefniadau derbyn - trosglwyddo yn ystod y flwyddyn 2020/2021

Trefniadau derbyn

Yr Awdurdod Lleol, yr ALl yw'r awdurdod derbyn ar gyfer holl ysgolion cymunedol yr ardal.

Derbyn i Ysgolion Cymunedol - (Cynradd ac Uwchradd)

Gall rhieni/gofalwyr naill ai gwneud cais ar-lein am le yn ysgol y dalgylch neu fynegi dewis am le mewn ysgol arall. Caniateir ceisiadau os na fydd gwneud hynny'n: 

  • peryglu darparu addysg effeithlon neu'r defnydd effeithlon o adnoddau, ac
  • ar gyfer ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol, bod yn anghydnaws â'r trefniadau derbyn y cytunwyd arnynt rhwng y Corff Llywodraethu a'r ALl.

(a) Cyfyngiadau Derbyn - Ysgolion Cymunedol

Penderfynir ar argaeledd lleoedd trwy gyfeirio at nifer derbyn yr ysgol. Gwrthodir lle i blentyn ar ôl cyrraedd y nifer derbyn. Os gwrthodir lle yn yr ysgol, mae'n rhaid rhoi hawl apelio i'r rhieni/gofalwyr hynny (nid oes hawl i apelio ar gyfer y meithrin).

Mae'r nifer derbyn yn berthnasol i bob grŵp blwyddyn (ac eithrio'r meithrin).

(b) Meini Prawf Gorymgeisio - Ysgolion Cymunedol

Os cafwyd mwy o geisiadau mewn ysgol na'r lleoedd sydd ar gael, bydd y drefn flaenoriaeth ganlynol yn berthnasol:

  1. Plant y mae'r awdurdod lleol yn gofalu amdanynt h.y. plant sy'n derbyn gofal (PDG), neu a oedd yn arfer derbyn gofal*.
  2. Plant sy'n byw yn nalgylch penodol yr ysgol. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth**.
  3. Plant y mae ganddynt frawd neu chwaer o oedran ysgol statudol**** sy'n mynd i'r ysgol ar adeg eu derbyn***. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf at yr ysgol (y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael) yn cael blaenoriaeth**.
  4. Plant eraill y gwnaed cais am le drostynt nad yw meini prawf 1 i 3 uchod yn berthnasol iddynt. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth**

*Plant a oedd yn arfer derbyn gofal: plant nad ydynt yn derbyn gofal bellach gan eu bod wedi cael eu mabwysiadu, wedi bod yn destun gorchymyn preswyl neu orchymyn gwarcheidwadaeth arbennig yn syth ar ôl derbyn gofal.

**Mesurir y pellter o'r tu allan i fynedfa'r eiddo (tŷ neu fflat) i fynedfa swyddogol agosaf yr ysgol. Defnyddir rhaglen gyfrifiadur GIS yr Awdurdod Lleol i fesur y pellter.

***Diffinnir brawd neu chwaer fel plentyn naturiol neu blentyn sydd wedi'i fabwysiadu'n gyfreithlon gan y naill riant neu'r llall sy'n byw yn yr un cyfeiriad. Mewn unrhyw sefyllfa pan fydd un lle ar gael ac mae'r plant cymwys nesaf ar gyfer y lle hwnnw'n efeilliaid/tripledi, bydd yr ALl yn derbyn y ddau/tri phlentyn.

**** Diffinnir oedran ysgol statudol fel disgyblion sydd rhwng 5 ac 16 oed h.y. disgyblion mewn unrhyw grŵp blwyddyn rhwng ac yn cynnwys y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 11.

Ni fydd yr ALl yn darparu cludiant nac yn cyfrannu at gostau cludiant ar gyfer y plant sy'n cael eu derbyn o'r tu allan i ddalgylch penodol yr ysgol. Fodd bynnag, os yw grŵp blwyddyn ysgol y dalgylch yn llawn, darperir cludiant i'r ysgol agosaf â lle, os yw'r ysgol honno'n fwy na 2 filltir o'r cartref ar gyfer ysgol gynradd neu 3 milltir ar gyfer ysgol uwchradd.

Plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig

Nid yw'r meini prawf gorymgeisio'n berthnasol i ddisgyblion y mae gan yr ALl Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig ar eu cyfer, ond mae hawliau'r rhieni i fod yn rhan o leoli eu plant wedi'u hamddiffyn gan y gyfraith. Bydd yr ALl, mewn ymgynghoriad â rhieni/gofalwyr ac ysgolion, yn penderfynu ym mha ysgol y caiff yr addysg ei darparu. Mae'r ALl yn cadw'r hawl i enwi ysgol nad yw'n ysgol y dalgylch.

Mae gan ysgolion ddyletswydd i dderbyn plant â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sydd wedi'u rhoi mewn ysgol gan yr ALl a chaiff y disgyblion hyn eu cyfrif tuag at y nifer a dderbynnir hyd at y nifer derbyn, oni bai eu bod yn cael eu rhoi mewn Cyfleuster Addysgu Arbenigol â lleoedd cynlluniedig.

Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

(c) Gweithdrefnau Derbyn - Ysgolion Cymunedol

Gofynnir i rieni/ofalwyr wneud cais ar-lein am le i'w plentyn yn ysgol y dalgylch neu fynegi dewis am le mewn ysgol arall drwy ddefnyddio'r ffurflen cais am dderbyn.

Rhoddir lle mewn ysgol os oes lle ar gael. Os yw nifer y ceisiadau derbyn yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael yn ôl y nifer derbyn cyhoeddedig, caiff lleoedd eu dyrannu trwy ddilyn meini prawf gorymgeisio'r ALl.

Ni cheir penderfyniadau ar geisiadau ar sail meini prawf dewis sy'n cynnwys sefyll profion, gweld adroddiadau ysgol neu gyfweld â disgyblion, gyda neu heb eu rhieni, at ddibenion asesu gallu neu addasrwydd.

Hawl i Apelio

Caiff rhieni/gofalwyr eu hysbysu trwy lythyr a fu eu cais yn llwyddiannus. Os gwrthodwyd eu cais, hysbysir rhieni/gofalwyr drwy lythyr bod ganddynt hawl i apelio i Banel Apêl Annibynnol (nid oes hawl i apelio ar gyfer y meithrin) Os byddant yn dewis arfer yr hawl honno, rhaid cyflwyno'r apêl i'r Tîm Ysgolion a Llywodraethwyr yn y Ganolfan Ddinesig erbyn dydd Gwener 16 Mai 2017. Caiff yr apêl ei ystyried gan Banel Apêl Annibynnol sy'n cynnwys 3 i 5 person, sef pobl leyg a phobl â phrofiad o faes addysg.

Sylwer: Oherwydd uchafswm statudol maint dosbarthiadau, sef 30, prin iawn yw'r amgylchiadau lle gall apêl am le mewn dosbarth babanod (Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) lwyddo.

Rhestrau Aros

Gyda phob cais, os gwrthodir cais rhieni/gofalwyr am le i'w plentyn mewn ysgol, caiff y plentyn ei roi ar y rhestr aros yn awtomatig, a chynigir cyfle i gwrdd â Phanel Apêl Annibynnol) (nid oes hawl i apelio ar gyfer y meithrin) Cedwir enwau'r plant ar y rhestr aros am y flwyddyn academaidd gyfan a chânt eu dileu dim ond os ceir apêl lwyddiannus neu os yw rhiant yn cadarnhau'n ysgrifenedig nad yw'n dymuno i enw ei blentyn fod ar y rhestr aros bellach. Os daw lle ar gael, caiff ei ddyrannu gan yr ALl yn unol â'r meini
prawf gorymgeisio.

Ni fydd rhaid i'r ALl gydymffurfio ag unrhyw ddewis a fynegwyd fel arall ond yn unol â'i drefniadau'n unig.

Sylwer: Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n bosib y bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cynnig newidiadau i ddalgylchoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM