Chwilio'r wefan
English

Rol CYSAG

Pwrpas CYSAG yw cynghori'r awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag addysg grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth.

Eu rol yn gyffredinol yw cefnogi darpariaeth Addysg Grefyddol (AG) ac addoli ar y cyd effeithiol mewn ysgolion. Dylai weithio gyda'r awdurdod lleol i fonitro darpariaeth AG ac addoli ar y cyd ac ystyried unrhyw gamau y gallai eu cymryd er mwyn gwella'r ddarpariaeth honno.

Gall CYSAG gynghori'r ALI ar y materion canlynol:

  • Bodloni gofynion statudol
  • Y ffordd orau o gyflwyno'r maes llafur y cytunwyd arno
  • Dulliau addysgu
  • Adnoddau a deunyddiau dysgu i'w defnyddio
  • Hyfforddi athrawon

Gall CYSAG ofyn i'r ALI adolygu'r maes llafur y cytunwyd arno ar gyfer AG drwy gynnull Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig. Mae'n ofyniad cyfreithiol i ALI adolygu'r maes llafur y cytunwyd arno o fewn pum mlynedd o'r adolygiad diwethaf. Dywed Deddf Diwygio Addysg 1998:

Dylai unrhyw faes llafur y cytunir arno adlewyrchu'r ffaith fod traddodiadau crefyddol Prydain Fawr yn rhai Cristnogol yn bennaf, gan ystyried dysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir ym Mhrydain Fawr.

Gall CYSAG ystyried ceisiadau gan ysgol am benderfyniad. Mae penderfyniadau'n geisiadau i'w heithrio rhag 'addoli ar sail Gristnogol'.

Gall CYSAG ystyried cwynion ynghylch darparu a chyflwyno addysg grefyddol ac addoli ar y cyd, a dylai chwarae rol yn y weithdrefn gwynion statudol lleol pan fydd achosion yn cael eu cyfeirio i CYSAG gan yr ALI.

Mae CYSAG yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ei waith ac mae hwn i'w gyflwyno i Adran Addysg a Sgiliau (DfES) erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.

Cyfansoddiad CYSAG

Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am gyfansoddiad CYSAG ac mae CYSAG yn cynnwys tri grwp:

  1. Cynrychiolwyr enwadau Cristnogol a chrefyddau gwahanol i adlewyrchu'n gyffredinol gryfder cymesur yr enwadau neu'r crefyddau hynny yn yr ardal.
  2. Cymdeithasau athrawon.
  3. Cynrychiolwyr o'r awdurdod lleol.

Gall CYSAG gyfethol aelodau ychwanegol dibleidlais yn unol a'r cyfansoddiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM