Chwilio'r wefan
English

Childcare Offer for Wales payments will continue even if children do not attend due to coronavirus isolation.

The Welsh Government is today [18 March] announcing funding for the Childcare Offer for Wales will continue to be paid to local authorities and childcare settings who currently receive payments for children in their care, even where services are disrupted. 

Please refer to the following link: Childcare offer payments will continue

Search and blackboard

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Hoffai Llywodraeth Cymru eich barn (Darparwyr Gofal Plant) am yr awrdal presennol (£4.50) ar gyfer y cynnig 30 awr o ofal plant a ariennir. Er mwyn i Abertawe drosglwyddo eich barn i Lywodraeth Cymru, gofynnwn i chi dreulio 5 munud yn cwblhau ac yn cyflwyno'r holiadur cyn 4 Mawrth 2020.

Arolwg cyflog fesul awr darparwr gofal plant

 


Clybiau Plant Cymru

Yn rhan o'n gwaith i dynnu sylw at fanteision Clybiau Gofal Plant Allysgol cofrestredig, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu 3 taflen newydd. Mae'r taflenni wedi eu hanelu at 3 gwahanol gynulleidfa.

  1. Ysgolion - I ddangos manteision cofrestru gydag AGC i ysgolion.
  2. Clybiau -   Pam ei bod yn bwysig eu bod nhw wedi eu cofrestru
  3. Rhieni - Yr hyn y mae defnyddio Darparwr Gofal Plant Allysgol  sydd wedi ei gofrestru gydag AGC yn ei olygu iddyn nhw; gobeithiwn y bydd clybiau'n rhannu'r rhain ymhlith rheini i'w helpu i farchnata'u darpariaeth gofrestredig yn hytrach na chlybiau Gweithgaredd Gwyliau a.y.b. sydd heb eu rheoleiddio.

Mae'r taflenni hyn ar gael ar ein gwefan: www.clybiauplantcymru.orgYn agor mewn ffenest newydd ac o'n tudalen Facebook; rydym wedi eu hanfon i glybiau ac ysgolion a byddwn yn ail anfon y fersiwn rhieni cyn hanner tymor er mwyn i'r clybiau eu dosbarthu eto.

Childcare offer registration for childcare providers

Guidance and registration for childcare providers to sign up for the 30 hour childcare offer

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Grant Cyfalaf Darparwyr Gofal Plant Abertawe (Grantiau Bach) 2019/2021

Rydym yn chwilio am geisiadau gan sefydliadau newydd a phresennol sy'n cynnig lleoedd Gofal Plant i blant rhwng 3 a 4 oed.

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw wieithrediadau bwyd.

Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM