Chwilio'r wefan
English

Llwyddiant ailgylchu a gwaith atgyweirio ffyrdd yn arwain at wobrau mawreddog i'r cyngor

Mae rhagori ar dargedau ailgylchu a llwyddiant addewid i atgyweirio tyllau yn y ffordd mewn 48 awr ymysg y rhesymau pam fod Cyngor Abertawe wedi'i gydnabod am ragoriaeth.

patch road repair

Enillodd adran rheoli gwastraff ac adran priffyrdd y cyngor wobr tîm gwasanaeth y flwyddyn yng ngwobrau Cymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) yn Rhydychen nos Iau (7 Medi), gan guro'r gystadleuaeth gan gynghorau eraill ar draws y DU.

Amcangyfrifir bod cyfradd ailgylchu Abertawe bellach oddeutu 63.7 y cant, gan guro targed Llywodraeth Cymru o fwy na 5 y cant. Ond gyda tharged Llywodraeth Cymru yn cynyddu i 64% erbyn 2020, mae'r gwaith blaengar yn parhau i fynd rhagddo ar draws Abertawe i gynhyrchu cyfradd ailgylchu hyd yn oed yn uwch, gyda ffocws arbennig ar gymunedau lle mae'r cyfraddau ailgylchu'n isel. Mae'r gwaith parhaus yn cynnwys dosbarthu bagiau ailddefnyddiadwy pinc newydd ar gyfer ailgylchu plastigion y cartref i breswylwyr, sy'n dilyn newidiadau mewn rhai canolfannau ailgylchu gwastraff cartref lle ni chaniateir gwastraff sachau du mwyach.

Mae addewid 48 awr i atgyweirio tyllau yn y ffordd a lansiwyd yr amser hwn y llynedd yn golygu bod dros 4,300 o dyllau yn y ffyrdd ar draws y ddinas wedi cael eu trwsio o fewn deuddydd ar ôl eu hadrodd amdanynt, sy'n rhoi hwb i'r gwaith arall a wneir pob dydd i gynnal ffyrdd Abertawe.

Mae ffordd ddosbarthu newydd y Morfa wedi agor yn ddiweddar, gyda rhaglen i newid goleuadau stryd ar draws y ddinas â goleuadau mwy ynni-effeithlon hefyd wedi'i chwblhau bellach.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau'r Amgylchedd, "Mae rheoli gwastraff a chyflwr ein ffyrdd ymysg y gwasanaethau mwyaf pwysig i breswylwyr Abertawe, a dyna pam ei fod yn arbennig o dda ein bod wedi curo'r gystadleuaeth gan gynghorau ar draws y DU er mwyn ennill y gwobrau mawreddog hyn.

"Er bod ein gwasanaeth priffyrdd wedi bod yn gweithio pob awr o'r dydd i gadw'r ddinas i symud, mae ein gwasanaeth rheoli gwastraff wedi bod yn gwneud ymdrech arbennig i helpu Abertawe i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru 3 blynedd yn gynt na'r disgwyl.

"Ond er ein bod yn falch ein bod wedi cael ein cydnabod am ragoriaeth, yr her bellach yw cynnal hyn a gwella yn y blynyddoedd i ddod, a dyna pam y byddwn yn parhau i archwilio ffyrdd blaengar o ddiwallu anghenion y cyngor a'r preswylwyr rydym yn eu gwasanaethu."

Yng ngwobrau Cymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus, cyrhaeddodd y cyngor y rhestr fer ar gyfer gwobr gyffredinol Cyngor y Flwyddyn, gyda thîm gwasanaethau adeiladau'r cyngor yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tîm gwasanaeth y flwyddyn a chategorïau datblygu'r gweithlu.

Meddai'r Cyng. Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Gwasanaethau a Gweithrediadau Busnes Cyngor Abertawe, "Gallai maint y gostyngiadau mewn cyllid gan y llywodraeth fod wedi arwain at doriadau i wasanaethau yn Abertawe, ond nid ydym ni, na phobl Abertawe, am i hynny ddigwydd. Dyna pam rydym wedi bod yn chwilio am atebion blaengar, cynaliadwy er mwyn atgyfnerthu a gwella'n perfformiad, er maint anferthol yr heriau ariannol rydym yn eu hwynebu.

"Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod gwaith caled ein staff. Dyma flas o'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud pob dydd er lles preswylwyr ar draws y ddinas, sydd yn aml ddim yn cael sylw."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM