Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth

Mae coed yn nodweddion gwerthfawr yn ein trefi a'n cefn gwlad a gallant wneud cyfraniad pwysig i gymeriad ac ymdeimlad o le ein hamgylchedd lleol.

Gwarchodir pob coeden sydd a diamedr coesyn o 75mm neu fwy ac wedi'i mesur i fod yn 1.5m uwchben lefel y tir of fewn Ardal Gadwraeth - Ardaloedd cadwraeth

Yn ogystal a hyn, gwarchodir llawer o goed o fewn Ardaloedd Cadwraeth gan Orchmynion Cadw Coed. Os ydych chi am ymgymryd a gwaith ar goeden neu goed a warchodir, mae'n rhaid i chi ddilyn y weithdrefn ar gyfer coed a warchodir gan GCC Beth yw Gorchymyn Cadw Coed (GCC)?

Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r cyngor am unrhyw gynnig i dorri a thocio coed o fewn Ardal Gadwraeth nad ydynt eisoes wedi'u gwarchod gan GCC. Gellir cyflwyno hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen gais gweithio ar goeden safonol.

Wedi derbyn hysbysiad o'r fath, bydd y cyngor yn edrych ar y goeden, gan benderfynu a fydd y gwaith a gynigiwyd yn andwyol i gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth. Petai'r gwaith yn andwyol i'r Ardal Gadwraeth yn nhyb y cyngor, bydd y cyngor yn ciesio atal y gwaith neu'i reoli drwy greu Gorchymyn Cadw Coed (GCC).

Os na wneir GCC o fewn y cyfnod o chwe wythnos, yna gall y gwaith fynd yn ei flaen yn unol a'r hysbysiad. Gall y cyngor greu GCC ar unrhyw adeq ar ol i'r cyfnod o 6 wythnos ddod i ben cyn dechrau unrhyw waith.

Mae methu hysbysu'r cyngor am unrhyw waith ar goeden a warchodir cyn ymgymryd a'r gwaith hwnnw yn drosedd a gall arwain at gosb i'r sawl sy'n gysylltiedig yn dilyn erlyniad llwyddiannus.

Ceir eithriadau tebyg i'r rhai ar gyfer coed a warchodir gan GCC sy'n caniatau gwaith ar goed mewn Ardaloedd Cadwraeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM