Chwilio'r wefan
English
hand up

Beth yw Gorchymyn Cadw Coed (GCC)?

Fel Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), gall y cyngor greu GCC os yw'n penderfynu bod coeden neu goed yn cynnig gwerth amwynder i'r ardal amgylchynol ac y gallai colli neu niweidio'r goeden/coed arwain at effaith andwyol sylweddol.

Fel arfer, mae'r goeden/coed yn weladwy o fan cyhoeddus, gan gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol i'r dirwedd. Mae'n rhaid i ACLl gyfiawnhau gosod GCC a gall perchennog y goeden wrthwynebu gorchymyn o'r fath. Mae'r gorchymyn yn ei wneud yn drosedd i dorri, dadwreiddio, tocio, difrodi neu ddifetha'r goeden neu'r coed dan sylw. Gall GCC fod yn berthnasol i goeden unigol, grŵp o goed neu goetir. Gellir amddiffyn coeden o unrhyw faint, rhywogaeth neu oedran gan GCC.

Perchennog y tir sy'n gyfrifol am goeden a warchodir gan GCC. Nid yw'r cyngor yn gyfrifol am y goeden ac ni fydd yn cyfrannu at gost ei chynnal a'i chadw.

Ceir mwy o wybodaeth am GCC yma:  Coed Wedi'u Gwarchod - Canllaw I'r Drefn Cadw CoedYn agor mewn ffenest newydd

Gall fod angen trwydded torri coed gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn torri coed mewn coetiroedd, fforestydd ac yng nghefn gwlad yn ehangach hefyd. Ceir mwy o wybodaeth o'r wefan:  Trwyddedau cwympo coedYn agor mewn ffenest newydd

Ymgymryd â gwaith ar goeden a warchodir gan GCC

Gwneir GCC i atal unrhyw un rhag torri neu docio coeden heb ganiatâd yr ACLI. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu na ellir gwneud gwaith arni ond mae'n rhaid cael caniatâd cyn gwneud hynny. Mae hyn yn galluogi cadw coed sy'n bwysig i dref ac i dirwedd a gwneud gwaith o safon uchel arnynt.

Ceir eithriadau o dan y Ddeddf sy'n caniatáu i berchennog coeden ymgymryd â gwaith penodol heb ganiatâd. Mae hyn yn berthnasol i dorri coed neu rannau o goed sy'n farw neu sydd yn o broses o farw, neu sy'n beryglus. Enghraifft gyffredin fyddai torri pren marw (sef canghennau marw).

Cynghorir i berchennog coeden ofyn am archwiliad gan Swyddog Coed y cyngor cyn ymgymryd ag unrhyw waith ar goeden a warchodir y mae'n ystyried ei bod yn farw, yn y broses o farw neu'n beryglus, gan roi o leiaf 5 niwrnod o rybudd fel gall y swyddog gadarnhau iechyd y goeden.

Mewn argyfwng neu dros y penwythnos, argymhellir galwad ffôn neu e-bost i'r cyngor, ynghyd â chasglu a chadw tystiolaeth o'r broblem (lluniau/y rhan ddiffygiol o'r goeden, etc). Cyfrifoldeb perchennog y goeden yw darparu tystiolaeth ar gais i Swyddog Coed y cyngor i ddangos yr oedd y goeden wedi marw, yn marw neu'n beryglus er mwyn atal carnau cyfreithiol.

Gall eithriadau eraill gynnwys gwaith gan gwmniau cyfleustodau, coed mewn meysydd awyr, safleoedd amddiffyn neu lle y mae gwaith yn angenrheidiol ar gyfer caniatâd cynllunio llawn (nid amlinellol).

Cosbau

Mae gan y llysoedd y pŵer i roi dirwy i unrhyw un sy'n difrodi coeden a warchodir. Mae'r dirwyon a rhoddir am ddifrodi coeden yn ddiderfyn, a gellir codi dirwy o hyd at £2,500 am waith tocio heb ganiatâd. Os codir arian am waith heb awdurdod, megis cynnydd mewn gwerth eiddo o ganlyniad i ddifrodi coeden i gael gwell olygfa er enghraifft, mae gan y llysoedd y pŵer i roi dirwy sydd cyfwerth ag unrhyw gynnydd yng ngwerth yr eiddo. Nid yw'n dderbyniol i ddiffynnydd ddadlau ei fod yn anymwybodol bod y goeden wedi'i gwarchod oni bai fod y cyngor ar fai am hyn.

Gwneud cais

Ni chodir ffi am gyflwyno cais gweithio ar goeden. Fodd bynnag, os bydd asiant yn llenwi ffurflen ar eich rhan, gall fod ffi fach i'w thalu am ei amser.

Gall perchennog y goeden, asiant neu gymydog wneud cais gweithio ar goeden. Os gwneir cais llwyddiannus gan gymydog, yna byddai angen iddo gael caniatâd gan berchennog y goeden i dorri unrhyw ran nad yw'n gorhongian dros ei eiddo.

Os ydych chi'n ystyried cyflwyno cais, a wnewch chi sicrhau eich bod yn darllen, yn deall ac yn dilyn y nodiadau arweiniol a geir yma: Adran Arweiniad y Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd Gall peidio â rhoi'r holl wybodaeth gywir oedi eich cais.

Gellir gwneud cais gweithio ar goeden ar-lein drwy'r Porth Cynllunio Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd. Mae cofrestru'n hawdd a gallwch gwblhau eich ffurflen gais a lanlwytho dogfennau cefnogi ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM