Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Cyflwyno cais am Orchymyn Cadw Coed newydd

Gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i gyflwyno cais am GCC newydd.

Dogfennau sy'n rhoi gwarchodaeth gyfreithiol i goed unigol penodol, grwpiau o goed neu goetiroedd o werth amwynder cyhoeddus yw Gorchmynion Cadw Coed. Gyda grwpiau neu goetiroedd, gwerth amwynder cyffredinol y coed sy'n bwysig yn hytrach na rhinweddau unigol pob coeden. Mae isadrannau 197 ac 198 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi'r hawl i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno gorchmynion cadw coed.

Pryd mae coeden yn deilwng i'w gwarchod?

Cyngor presennol y Llywodraeth yw y dylid trin gorchmynion cadw coed a disgresiwn er mwyn sicrhau y gwarchodir coed addas at ddibenion amwynderau ac y gall y cyngor gyflawnhau ei resymau dros gyflwyno gorchymyn. Mewn geiriau eraill, ni ddylid defnyddio gorchmynion cadw coed i warchod pob coeden mewn pob sefyllfa. Yn bennaf, efallai byddai'n briodol i gyflwyno gorchymyn cadw coed:

  • Os yw'r coed o werth amwynder cyhoeddus. Yn bennaf, golyga hyn bod y coed yn amlwg yn weladwy o leoliad cyhoeddus ac maent yn ychwanegu gwerth at y strydlun neu'r dirwedd leol. Fodd bynnag, gellir hefyd ystyried tystiolaeth o werth diwylliannol, hanesyddol, bywyd gwyllt neu brinder amlwg.
  • Byddai colli coed neu ddifrod i goed yn effeithio'n sylweddol ar yr amgylchedd lleol a'i fwynhad gan y cyhoedd, ac mae perygl sylweddol y bydd hyn yn digwydd os na chyflwynir gorchymyn cadw coed.
  • Mae'r coed mewn cyflwr gweddol dda, mae ganddynt ddisgwyliad oes rhesymol ac nid yw'n hysbys eu bod yn achosi unrhyw ddifrod i adeiladau.

Efallai na fydd bob amser yn gyfleus i gyflwyno gorchymyn cadw coed, er enghraifft lle nad oes unrhyw berygl amlwg i'r goeden neu os yw eisoes yn cael ei rheoli'n dda. Caiff coed sy'n tyfu mewn ardal gadwraeth eu gwarchod yn awtomatig ar ol iddynt dyfu i dros 75mm mewn diamedr, gan fesur dros y rhisgl i bwynt sy'n 1.5 metr o'r ddaear. Yn sgil derbyn Hysbysiad o Fwriad i gael gwared ar goeden gymwys sy'n tyfu mewn Ardal Gadwraeth neu i wneud gwaith i'r goeden hon, bydd y cyngor fel arfer yn cyflwyno gorchymyn cadw coed os bodlonir y meini prawf uchod yn unig ac yn bennaf lle bydd y gwaith arfaethedig yn cael effaith groes sylweddol ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth. Os oes unrhyw goed rydych yn credu y dylai cael eu gwarchod yn ffurfiol nodwch yr wybodaeth isold. Ystyrir pob cais ar ei rinweddau unigol ar y cyd a chyngor presennol gan y Llywodraeth a pholisiau a fabwysiadwyd gan y cyngor. Byddai braslun syml ac unrhyw luniau cefnogi yn helpu i nodi'r goeden/coed dan sylw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM