Chwilio'r wefan
English

Gwobr genedlaethol ar gyfer gwaith yn y ddinas gyda phlant a theuluoedd diamddiffyn

Mae gwasanaeth blaengar gan Gyngor Abertawe sy'n gwella bywydau plant diamddiffyn a'u teuluoedd wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig.

guardian_award

Mae rhaglen Tîm am y Teulu mewn Ysgolion yn hyfforddi staff ysgolion cynradd y ddinas i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol.

Y canlyniad yw llai o achosion cymdeithasol cymhleth, lefelau uwch o bresenoldeb ysgol a gwydnwch cymunedol gwell.

Enillodd y tîm y categori Dysgu a Datblygu yng Ngwobrau Gwasanaethau Cyhoeddus y Guardian 2017.

Y Tîm am y Teulu oedd yr unig enillydd o Gymru yn y seremoni wobrwyo gyda rheolwr y tîm, Sue Peraj, cydlynydd y tîm, Carol Ward, a swyddog cyswllt teuluoedd Ysgol Gynradd Gendros, Karen Millis, yn bresennol.

Meddai Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Cyngor, y Cyng. Jen Raynor, "Mae TAT yn trawsnewid bywydau plant.

"Mae'n fenter leol, radical, blaengar a chynaliadwy lle mae gweithwyr y cyngor yn hyfforddi ac yn datblygu staff ysgolion cynradd i gydnabod a mynd i'r afael yn gynnar â heriau cymdeithasol sy'n wynebu disgyblion diamddiffyn a'u teuluoedd."

Meddai Aelod y Cabinet dros Iechyd a Lles, y Cynghorydd Mark Child, "Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cyfrannu at y gwasanaeth yn ennill y wobr hon - mae'n gydnabyddiaeth gan un o gynlluniau mwyaf nodedig gwobrau'r sector cyhoeddus yn y DU."

Meddai Sue Peraj, Rheolwr TAT, "Rydym wrth ein boddau gyda'r wobr; mae'r llwyddiant yn brawf i ysgogiad a natur broffesiynol pawb sy'n rhan o'r cynllun hwn wrth iddo gael ei ddefnyddio ledled Abertawe.

"Mae'r tîm hwn yn rhoi hwb i ddatblygiad proffesiynol staff y cyngor a gweithwyr mewn ysgolion, ond mae hefyd yn rhoi hyder i'r gymuned bod teuluoedd diamddiffyn yn cael cefnogaeth wedi'i theilwra gan bobl y maent yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt.

"O ganlyniad, mae ysgolion bellach yn cael sgyrsiau dewr â theuluoedd, ac mae teuluoedd yn derbyn mwy o'r gefnogaeth gywir, gan y bobl gywir ac ar yr adeg gywir.

"Mae'r ysgolion wedi bod yn wych. Maent wedi cefnogi'r tîm, gan fynd y tu hwnt i'r hyn roeddem yn ei ddisgwyl drwy brynu adnoddau, rhyddhau staff, cynnal grwpiau, cynnal sesiynau hyfforddi a rhoi adborth gwerthfawr yr ydym yn ei ddefnyddio i gynllunio ar gyfer y dyfodol."

Lansiwyd y tîm yn 2015, mae bellach yn gweithio gyda 63 o ysgolion cynradd ac mae'n archwilio sut gall ei egwyddorion gael eu defnyddio gan grwpiau oedran eraill. Hyd yn hyn, mae wedi cefnogi mwy na 600 o blant a'u teuluoedd.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM