Chwilio'r wefan

Cynnig gofal plant wedi'i estyn i ardaloedd newydd yn y ddinas

Mae cynllun sy'n cynnig hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu yn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd yn Abertawe, yn ôl rheolwr un feithrinfa brysur.

abc_blocks

Mae'r prosiect peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gynhelir gan Gyngor Abertawe wedi gweld cannoedd o blant 3 a 4 oed yn elwa o'r cynnig.

Cafodd ei lansio chwe mis yn ôl mewn saith ardal yn Abertawe ac mae'r cyngor a Llywodraeth Cymru nawr wedi cytuno i estyn y cynnig i Benderi, Pontybrenin, Llwchwr Uchaf, Llwchwr Isaf, Penyrheol, y Cocyd, Llansamlet, Penllergaer a Thre-gŵyr.

Rhoddir y cynllun ar waith ym Mhenllergaer, Tre-gŵyr a Llansamlet y mis hwn a'r gweddill cyn gynted â phosib ar ôl hynny.

Bydd teuluoedd cymwys yn cael cyfanswm o 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu gan y llywodraeth gan ddarparwyr gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar cofrestredig am 48 wythnos o'r flwyddyn, gan gynnwys 30 awr o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.

Mae'r cynllun prawf ar waith yn ardaloedd Dynfant, Penclawdd, Llangyfelach, West Cross, Treforys, Pontarddulais a Gorseinon ar hyn o bryd.

Mae Meithrinfa Ddydd Highgate ymysg y rhai sy'n cymryd rhan yn y cynllun.

Meddai'r perchennog Jayne Lewis, sydd â 25 mlynedd o brofiad yn y sector, "Rydym wedi cael llawer o adborth cadarnhaol gan rieni. Mae rhai rhieni a oedd gyda ni o'r blaen wedi gweld eu biliau gofal plant yn lleihau ac mae wedi gwneud bywyd yn haws iddyn nhw. Mae gennym hefyd ychydig o rieni newydd sydd wedi dechrau gweithio.

"Rydym yn cynnal cynllun chwarae mawr ar ein safle yn Nhreforys sydd wedi gweithio'n dda iawn oherwydd gallant gael eu 30 awr am ddim yn ystod y gwyliau ac felly gall rhieni weithio yn ystod y gwyliau pan nad oeddent yn gallu o'r blaen o bosib. Mae'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu am 48 wythnos o'r flwyddyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr."

Meddai Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, "Mae'n gyffrous iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i estyn y cynllun ar draws Abertawe.

"Mae'n dilyn lansiad llwyddiannus ym mis Gorffennaf ac mae eisoes yn helpu i newid bywydau, gan gefnogi rhieni sydd eisoes mewn gwaith ond y mae angen addysg a gofal plant cyn oed ysgol o safon arnynt.

"Un o'r rhwystrau mwyaf i waith i lawer o rieni neu ofalwyr yw cost neu argaeledd gofal plant a bydd y prosiect peilot hwn yn helpu i fynd i'r afael â'r problemau hynny.

Mae Abertawe'n un o saith ardal yng Nghymru sy'n treialu'r rhaglen y mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu ei rhoi ar waith ledled y wlad erbyn 2020. 

Mae'n rhaid i rieni cymwys fod yn gweithio gyfwerth ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar y cyflog byw cenedlaethol neu'r isafswm cyflog cenedlaethol, gan felly ennill o leiaf £107 yr wythnos.

I weld a ydych chi'n gymwys, ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01792 517222 Government funded childcare offer


Wedi'i bweru gan GOSS iCM