Chwilio'r wefan
English

Ben Cromie - Swyddog Rheoli Argyfyngau

Mae Ben yn cynllunio ar gyfer argyfyngau ac yn ymateb iddynt gan weithio gyda phartneriaid allweddol megis yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân.

Emergency management officer

Dyma'r hyn mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Gallu ein tîm ymateb i argyfyngau 24/7. Ein rôl yw cydlynu ymateb y cyngor i argyfyngau mawr.   Rydym yn cynorthwyo'r cyhoedd mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft, drwy ddarparu lloches mewn argyfwng, llety a chefnogaeth ymarferol megis bwyd, eitemau personol a chefnogaeth frys.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Mae'r cyfle i allu gweithio gyda'n partneriaid i ymateb i argyfyngau mawr a chynorthwyo pobl sydd mewn angen yn werth chweil. Mae llawer o waith caled yn mynd rhagddo y tu ôl i'r llenni er mwyn cynllunio ar gyfer sefyllfaoedd penodol ac mae'n ddymunol iawn gweld y cynlluniau hynny'n dwyn ffrwyth pan fydd angen.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Dechreuais weithio i Gyngor Abertawe ym mis Medi 2009. Dechreuais fy swydd gyntaf mewn llywodraeth leol ym mis Mai 2005.

Swydd flaenorol

Swyddog Rheoli Prosiectau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Lleoliad y llun- Gorsaf Dân Ganolog Abertawe, Y Strand

Wedi'i bweru gan GOSS iCM