Chwilio'r wefan
English
Phone

Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

Mae Cyngor Abertawe'n datblygu Canolfannau Cymorth Cynnar ar gyfer cefnogi teuluoedd ledled y ddinas.

Mae'r gwaith hwn yn datblygu'n dda a'r cam nesaf yn y broses o roi'r canolfannau ar waith oedd rhannu ein gweledigaeth â'n sefydliad partner yn Abertawe ac ymgysylltu ar y camau nesaf gyda'n gilydd. 

 

Yn anffodus, mae'r argyfwng presennol mewn perthynas â Covid-19 wedi cael effaith ar y galw am wasanaethau cefnogi yn Abertawe ac rydym bellach mewn sefyllfa lle mae angen i ni ddarparu cefnogaeth frys, ychwanegol i deuluoedd oherwydd y galw mawr wrth ddrws ffrynt y Gwasanaethau Cymdeithasol. Am y rheswm hwn, rydym wedi rhoi ein Canolfannau Cymorth Cynnar ar waith mewn fformat dros dro o 1 Ebrill 2020

Egwyddorion Allweddol:

Rydym am sicrhau bod plant a theuluoedd yn Abertawe yn cael mynediad at y gefnogaeth gywir, ar yr adeg gywir, gan y person cywir, ni waeth beth yw eu hoedran a'u lleoliad. Rydym wedi cynllunio cynigion yn seiliedig ar alw a'r "hyn sy'n bwysig" i deuluoedd. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu ein gwasanaethau fel y gall plant, pobl ifanc a theuluoedd yn Abertawe gael eu cefnogi i fyw bywydau hapus, iach a diogel, gyda help o'r gefnogaeth gywir, ar yr adeg gywir, os bydd ei hangen.

Bydd y Canolfannau Cymorth Cynnar yn gweithio gydag ymagwedd gydlynol ac yn defnyddio fframwaith arwyddion lles i weithio gydag unigolion ac yn cefnogi lles gan ddefnyddio strwythur canolfannau sy'n seiliedig ar leoliad ac un pwynt cyswllt ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Mae model y Canolfannau Cymorth Cynnar yn adeiladu ar y ddarpariaeth cefnogaeth presennol i deuluoedd, yn ogystal â chynyddu'r ddarpariaeth honno, darpariaeth a adwaenid gynt fel TAT, y Tîm am y Teulu, ac Evolve. Wrth gydleoli a dod â'r gwasanaethau hyn at ei gilydd yn un strwythur, gallwn sicrhau bod cefnogaeth ar gael, ni waeth beth fo'u hoedran na'u lleoliad, a'i bod wedi'i hintegreiddio â phartneriaid ac yn defnyddio asedau cymunedol i ddarparu:

·       Gwaith plentyn neu flynyddoedd cynnar

·       Gwaith ieuenctid

·       Gwaith teulu cyfan

Bydd yr holl staff yn y Canolfannau Cymorth Cynnar yn gweithio trwy ddefnyddio ymagwedd y Tîm am y Teulu (TAT) fel y gall rhagor o staff gefnogi'r cynnig hwn ar draws addysg gynradd ac uwchradd. Bydd cefnogaeth ar gyfer datblygiad ysgolion ar gael ar draws y canolfannau Cymorth Cynnar, a fydd ar gael ledled Abertawe ni waeth beth fo'u hoedran na'u lleoliad.

Yn y pen draw, bydd y Canolfannau Cymorth Cynnar yn cynnwys cynrychiolaeth amlasiantaeth gan ddarparu adnodd sengl, integredig, ar gyfer rhoi cymorth i deuluoedd.

Beth mae hyn yn ei olygu i'n partneriaid sydd am gefnogi teuluoedd i gael mynediad at gymorth?

Lles 

Y Canolfannau Cymorth Cynnar fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer partneriaid sy'n ceisio cyngor a chefnogaeth lle mae ganddynt bryderon am les eu plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Bydd y Canolfannau Cymorth Cynnar yn gallu asesu'r holl ymholiadau o fewn y ganolfan a darparu'r arweiniad priodol, gwasanaeth cyfeirio neu gefnogaeth yn seiliedig ar yr angen. Bydd gan y canolfannau gysylltiadau partneriaeth amlasiantaeth i helpu i sicrhau bod y teulu'n cael mynediad i'r gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir.

Fel arfer byddai ein partneriaid yn cysylltu â Rheolwyr y Canolfannau Cymorth Cynnar yn eu canolfan i gael cefnogaeth uniongyrchol. Fodd bynnag, i'n cefnogi i reoli'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r Coronafeirws, gofynnir i ysgolion gysylltu drwy'r rhif ffôn canlynol, a weithredir gan gefnogaeth fusnes, a fydd yn cyfeirio'ch ymholiad at reolwyr y Canolfannau Cymorth Cynnar.

·       Rhif llinell ddyletswydd y tîm Ymyrryd yn Gynnar yw 01792 635400 a chaiff ei staffio rhwng dydd Llun a dydd Iau rhwng 9.00am a 5.00pm a rhwng 9.00am a 4.30pm ddydd Gwener

 

Diogelu

Yn ôl yr arfer, os oes gennych bryderon diogelu am eich plentyn neu eich teulu, cysylltwch â:

·       Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth Integredig (GCaChI) drwy ffonio 01792 635700.

·       Mae ein Tîm Dyletswydd Brys (TDB) ar gael o hyd hefyd ar gyfer cefnogaeth y tu allan i oriau, na ellir aros tan y diwrnod gwaith nesaf. Gallwch gysylltu â'r tîm yn ystod yr oriau hyn ar: 01792 775501.

·       Mewn argyfwng lle gall oedolyn neu blentyn fod mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999.

 

Rydym hefyd wedi datblygu un ffurflen atgyfeirio, y gellir ei defnyddio ar gyfer pob atgyfeiriad i wasanaeth integredig cymorth i deuluoedd. Mae'r dyddiad ar gyfer rhoi hyn ar waith yn ansicr oherwydd yr argyfwng cenedlaethol ac felly does dim newidiadau i waith papur cyfredol eto. Fodd bynnag, os hoffai unrhyw asiant bartner dreialu'r ffurflen atgyfeirio newydd er mwyn rhoi adborth, byddem yn croesawu hynny. Defnyddiwch yr wybodaeth gyswllt isod os hoffech gymryd rhan. Fel arall, gallwch barhau i ddefnyddio'r ffurflenni cyfredol pan fo'u hangen.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM