Chwilio'r wefan
English

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Caiff y rhaglen ddysgu yr ydych ar fin cofrestru arni ei hariannu naill ai'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru neu'n rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (drwy Lywodraeth Cymru).

Er mwyn cymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd yn rhaid i chi ddarparu data personol. Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y wybodaeth bersonol y bydd yn ei chael.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r data hwn i gyflawni'r dasg gyhoeddus o weinyddu a monitro ei harian. Bydd gwybodaeth arall yn cael ei chadw gan eich darparwr dysgu er mwyn gweinyddu'r rhaglen.

Os caiff eich rhaglen ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, bydd eich darparwr dysgu yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ychwanegol megis pasbort, slip cyflog diweddar neu dystysgrif cymhwyster. Bydd copi o'r dystiolaeth hon yn cael ei gadw gan eich darparwr dysgu at ddibenion archwilio gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a bydd sampl yn cael ei hanfon i Lywodraeth Cymru.

At ba ddiben y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio eich gwybodaeth?

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio eich data at ddibenion ariannu, cynllunio a datblygu polisi yn ogystal a monitro canlyniadau dysgwyr (megis ennill cymwysterau). Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn ystadegau ac ymchwil ynghylch dysgu ol-16.

At hynny bydd eich data'n cael ei gysylltu - at ddibenion ymchwil - a chofnodion addysgol eraill a gedwir gan Lywodraeth Cymru, megis y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion, Cronfa Ddata Arholiadau Cymru a'r Awrdurdod Ystadegau Addysg Uwch, ac a chofnodion eraill a gedwir gan Lywodraeth y DU, megis data cyflogaeth, er mwyn i Lywodraeth Cymru allu cyfrifo mesurau'n ymwneud a chyrchfannau dysgwyr a deall effaith y ddarpariaeth ol-16 ar ganlyniadau ehangach.

Bydd unrhyw ystadegau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn ddienw, sy'n golygu na fydd modd adnabod dysgwyr unigol.

Eich hawliau a'ch dewisiadau

Dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, mae gennych yr hawl i:

 • weld y data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei gadw amdanoch;
 • mynnu bod Llywodraeth Cymru yn cywiro manylion anghywir yn y data hwnnw;
 • gwrthwynebu unrhyw achos o brosesu'r data, am resymau'n ymwneud a'ch sefyllfa benodol chi (mewn rhai amgylchiadau);
 • cyfyngu ar waith prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
 • mynnu bod eich data'n cael ei ddileu (mewn rhai amgylchiadau);
 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Am ba hyd y bydd Llywodraeth Cymru yn cadw eich gwybodaeth?

Dysgu Oedolion yn y Gymuned - Bydd eich data'n cael ei ddileu ar ol 10 mlynedd.

Mae'n galluogi Llywodraeth Cymru i ddadansoddi cyllid a chreu adroddiadau dros gyfnod o amser. Gellir defnyddio'r adroddiadau hynny i helpu i lywio penderfyniadau ynghylch polisiau neu ragweld cyllid yn y dyfodol.

Os caiff y dysgu ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, caiff data ei gadw fel bod modd ei wirio a'i archwilio. Yr Undeb Ewropeaidd sy'n penderfynu ynghylch yr amserlenni ar gyfer cadw data.


Pa wybodaeth bersonol amdanoch fydd yn cael ei chasglu a'i defnyddio gan Lywodraeth Cymru?

Bydd rhywfaint o'r data a gesglir amdanoch gan ddarparwyr ac a anfonir i Lywodraeth Cymru ar gyfer Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn ddata personol a/neu'n ddata categori arbennig fel y diffinnir yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a bydd yn cynnwys:

Data personal

 • Dynodydd unigryw'r dysgwr (a grewyd gan Lywodraeth Cymru)
 • Rhif adnabod y dysgwr (a grewyd gan eich darparwr dysgu)
 • Eich cyfenw
 • Eich enw(au) cyntaf
 • Eich cyfeiriad
 • Eich cod post
 • Eich rhif ffon
 • Eich rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich rhyw
 • Eich cyfenw pan yn 16 oed
 • Eich dyddiad geni
 • Eich hunaniaeth genedlaethol
 • Yr ysgol ddiwethaf yr aethoch iddi
 • Y flwyddyn y gadawsoch yr ysgol
 • Rhif dysgwr unigryw (a grewyd gan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu)

At hynny ceir data amdanoch a gaiff ei alw'n ddata categori arbennig. Nid oes yn rhaid i chi ddarparu'r data hwn a fydd yn cynnwys:

 • Ethnigrwydd
 • Math o anabledd
 • Cyflwr iechyd

Caiff y data personol/categori arbennig dan sylw ei ddefnyddio ar draws pob darpariaeth dysgu ol-16 ym maes Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned a Cymraeg i Oedolion.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru?

 • At ddibenion gweinyddu, er mwyn sicrhau bod y data y byddwn yn ei gasglu amdanoch yn cael ei storio'n gywir ac yn ddiogel ac yn unol a safon uchel o ran ansawdd.
 • Er mwyn helpu i wneud penderfyniadau ynghylch polisiau'n awr ac yn y dyfodol ar gyfer dysgu ol-16.
 • Er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i ddyrannu a monitro cyllid ar gyfer dysgu ol-16, gan gynnwys dysgu a ariennir ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
 • Er mwyn rhoi i archwilwyr y wybodaeth y mae arnynt ei hangen i gyflawni eu gwaith.
 • Er mwyn galluogi darparwyr i ddatrys unrhyw broblemau data a allai fod ganddynt ar eu systemau.
 • Er mwyn helpu i fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth ym maes dysgu ol-16 ledled Cymru.
 • At ddibenion dadansoddi ac ymchwil, lle byddwn yn mynd drwy'r data er mwyn chwilio am batrymau ac elfennau tebyg. Bydd hynny'n galluogi Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau i ddysgu ol-16 yn y dyfodol.
 • Er mwyn creu ystadegau swyddogol dienw ynghylch dysgu ol-16 yng Nghymru.
 • Er mwyn ymateb i geisiadau ad hoc gan randdeiliaid a'r cyhoedd am ddadansoddiadau.
 • Er mwyn galluogi darparwyr dysgu i fesur a chymharu eu perfformiad eu hunain.
 • Gan gontractwyr trydydd parti a fydd yn dadansoddi ac yn cysylltu'r data fel y gallwn gyfrifo mesurau perfformiad.
 • Gan gontractwyr trydydd parti sy'n gweithio ar waith ymchwil a gwerthuso a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.
 • Gan ymchwilwyr eraill a allai weld data dienw gyda chaniatad Llywodraeth Cymru.

A phwy y mae Llywodraeth Cymru yn rhannu eich data?

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn rhannu eich data a'r sefydliadau trydydd parti canlynol:

 • Cymwysterau Cymru
 • Gyrfa Cymru
 • Estyn
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 • Adran Addysg Llywodraeth y DU

Y contractwyr trydydd parti canlynol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i gyflawni gwaith ymchwil a gwerthuso:

 • Sefydliad Dysgu a Gwaith
 • Cwmni Ymgynghori Arad
 • IFF Research

Y contractwyr trydydd parti canlynol sy'n cyflawni gwaith paru a dadansoddi data:

 • London Economics Ltd
 • FFT Education Ltd

Cytundebau rhannu data

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cytundeb rhannu data ffurfiol ar waith pryd bynnag y byddwn yn rhannu eich data a thrydydd parti. Mae rhan o'r cytundeb yn golygu y bydd yn rhaid i drydydd parti lofnodi cytundeb cyfrinachedd ymghylch eich data er mwyn dangos ei fod yn gweithredu gweithdrefnau boddhaol ar gyfer diogelwch gwybodaeth ac y bydd yn dinistrio ei gopiau o'ch data pan na fydd arno angen y data mwyach. Dim ond at y diben y mae'n cytuno arno y bydd modd iddo ddefnyddio eich data, ac ni fydd modd iddo ddefyddio'r data at unrhyw ddiben arall. Caiff pob achos o drosglwyddo data ei logio a'i gofnodi.

Trefniadau diogelwch ar gyfer eich data a gedwir gan Lywodraeth Cymru

Bydd y data y mae Llywodraeth Cymru yn ei gasglu amdanoch yn cael ei storio mewn cronfa ddata ddiogel y caiff mynediad iddi ei reoli ac y caiff profion eu cynnal yn rheolaidd arni er mwyn sicrhau ei diogelwch a'i hintegriti.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM