Chwilio'r wefan
English

Strategaeth yn ceisio mynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi ei Strategaeth Digartrefedd sy'n nodi cynlluniau uchelgeisiol sy'n ceisio atal digartrefedd a chefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd yn ystod y cyfnodau caled yn eu bywydau.

Housing

Disgwylir i'r strategaeth gael ei chyflwyno fis nesaf ac mae'n cynnwys pum amcan a chynllun gweithredu manwl sy'n ceisio rhoi anghenion y rhai yr effeithiwyd arnynt gan ddigartrefedd wrth wraidd y gwasanaethau maent yn eu derbyn.

Mae'r cynllun gweithredu'n cynnwys creu siarter digartrefedd a fydd yn ceisio datblygu cyfres o safonau ynglŷn â sut dylai pobl sy'n wynebu digartrefedd gael eu trin.

Bydd nifer y gwelyau argyfwng ar gyfer pobl sy'n cysgu ar y stryd yn cynyddu, bydd mynediad gwell at gymorth i'r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o ganlyniad i faterion megis iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau a bydd protocolau wedi'u datblygu gyda'r holl ddarparwyr tai lleol i sicrhau bod troi allan yn ddewis olaf.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, fod y strategaeth yn gam pwysig tuag at wella'r gynghrair o sefydliadau sydd eisoes yn cydweithio er lles y bobl ddiamddiffyn ar draws y ddinas. 

Meddai, "Nid y geiriau sy'n bwysig, y gweithredoedd sy'n bwysig. Mae digartrefedd yn cynyddu ar draws Abertawe, Cymru a'r DU. Mae llawer o waith yn cael ei gwneud eisoes i atal digartrefedd yn ein cymunedau.

"Mae'r strategaeth hon, a'r gweithredoedd sy'n ymwneud â hi, yn ein helpu i gefnogi teuluoedd, teuluoedd rhieni sengl, pobl sy'n cysgu ar y stryd, pobl â salwch meddwl a phobl eraill sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd eisoes yn ddigartref.

"Mae bron tri chwarter o'r rheiny sy'n gofyn i'r cyngor am gymorth oherwydd eu bod yn poeni am golli eu cartrefi yn cadw to dros eu pennau.  Mae hyn yn newyddion da ac yn well na chyfartaledd Cymru. Ond mae angen gwneud mwy."

Mae heriau digartrefedd ac ymateb y cyngor iddo wedi'i amlygu yn y strategaeth sydd i'w chyflwyno i'r Cabinet ei chymeradwyo ar 15 Tachwedd. Fe'i datblygwyd ar ôl ymgynghoriad helaeth â defnyddwyr gwasanaethau, sefydliadau tai eraill a phreswylwyr yn gyffredinol.

Mae'r pum amcan yn canolbwyntio ar atal, sicrhau argaeledd llety priodol a chymorth amserol i'r rhai sydd yn y perygl mwyaf a cheisio dileu angen pobl i gysgu ar y stryd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM