Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar gynlluniau i hybu ailgylchu yn Abertawe

Mae cynigion i ddargyfeirio miloedd o dunelli o ddeunydd y gellir ei ailgylchu o sachau du yn Abertawe yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad.

Mae Cyngor Abertawe ar gam cynnar o edrych ar sut i annog preswylwyr nad ydynt yn ailgylchu i ymuno ac i helpu i leihau swm y gwastraff cartref a anfonir i safleoedd tirlenwi.

Mae angen i gynghorau yng Nghymru gyflawni cyfradd ailgylchu o 64% erbyn 2019/2020 ac yn Abertawe, y gyfradd ragamcanol ar gyfer 2018/2019 yw tua 62%.

Mae'r ymgynghoriad wedi dechrau yn y ddinas a gofynnir i breswylwyr am eu barn ar yr opsiwn a ffefrir gan y cyngor - sef atal preswylwyr rhag rhoi deunyddiau y gellir eu hailgylchu mewn sachau du.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd wedi bod ar waith yn Abertawe ers dros 15 mlynedd ac mae mwyafrif o aelwydydd yn cymryd rhan.

"Mae ein harolygon parhaus yn dangos bod preswylwyr sydd yn gwrthod ailgylchu o hyd neu sy'n gwneud cyn lleied â phosib ac yn defnyddio sachau du yn unig.

"Ein cynnig yw gweithio gyda'r aelwydydd hyn i'w hannog i ailgylchu a gobeithio cyrraedd y 64% gofynnol erbyn yr amser a nodwyd gan Lywodraeth Cymru."

Mae rhai cynghorau yng Nghymru eisoes wedi cymryd camau i reoli gwastraff cartref a chynyddu eu perfformiad ailgylchu - mae hyn wedi cynnwys lleihau nifer y sachau du mae aelwydydd yn gallu eu rhoi allan a lleihau amlder casgliadau gwastraff sachau du.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Er bod y mesurau hyn yn effeithiol mewn mannau eraill yn y wlad, nid yw'n rhywbeth yr ydym yn ei ystyried. Byddai hyn yn annheg ar y rhai sydd eisoes yn ailgylchu, ac nid yw hynny yn gywir yn fy marn i.

"Yn hytrach, hoffwn edrych ar fesurau a fydd yn effeithio ar aelwydydd sydd yn gwrthod ailgylchu yn unig."

Byddai'r cynigion sy'n cael eu hystyried yn golygu y bydd y cyngor yn gallu rhoi llythyrau i breswylwyr nad ydynt yn ailgylchu a gobeithio y bydd hyn yn eu hannog i ymuno. Bydd y cyngor hefyd yn defnyddio'i rymoedd gorfodi os nad yw'r llythyrau'n cyflawni'r canlyniadau y mae eu hangen.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Rydym eisoes wedi rhoi gweithdrefnau gorfodi ar waith i sicrhau bod preswylwyr yn defnyddio'n gwasanaethau ailgylchu'n gywir. Mae'n gywir ein bod ni'n defnyddio'r grymoedd hyn i atal deunyddiau y gellir eu hailgylchu rhag mynd i mewn i sachau du."

Yn 2016, trosodd y cyngor nifer o'i safleoedd gwastraff cartref i safleoedd sy'n derbyn deunyddiau y gellir eu hailgylchu'n unig. Bellach, mae 2 safle yn cynnwys adran lle caiff sachau du eu gwirio i sicrhau eu bod yn cynnwys gwastraff gweddilliol yn unig.

Mae gan breswylwyr tan 3 Rhagfyr i fynegi eu barn trwy fynd i https://www.abertawe.gov.uk/arolwgailgylchu

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM