Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau ar gyfer ysgol Gymraeg newydd i gael eu harddangos

Gall pobl ddysgu mwy am gynlluniau i adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer YGG Tan-y-lan yn ystod 2 sesiwn galw heibio a gynhelir cyn bo hir.

Tan-y-lan_artist_impression

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynigion alw heibio i weld dyluniadau cysyniadol a darganfod mwy am yr amserlen.

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan wedi bod yn llwyddiant ers iddi gael ei sefydlu ar hen safle Ysgol Fabanod y Graig ar Deras Tan-y-lan, ac erbyn hyn mae'n tyfu'n rhy fawr i'r safle.

Mae Cyngor Abertawe'n dymuno adeiladu ysgol newydd sbon i ddisgyblion a staff YGG Tan-y-lan llai na milltir i ffwrdd ar dir ger Cilgant Hill View yn y Clâs.

Mae'n rhan o gynlluniau'r cyngor i fuddsoddi £150 miliwn mewn adeiladau ysgolion yn y ddinas dros y blynyddoedd nesaf, fel rhan o'r Rhaglen Addysg o Safon a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir y sesiynau galw heibio yng Nghanolfan Gymunedol y Clâs rhwng 2.30pm a 6.30pm ddydd Mercher 5 Rhagfyr a dydd Iau 6 Rhagfyr.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Ers i YGG Tan-y-lan agor yn 2011, mae'r ysgol wedi mynd o nerth i nerth.

"Bydd y safle rydym wedi'i ddewis yn caniatáu ar gyfer adeiladu ysgol newydd fodern â lle i gyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn fuddiol i ddisgyblion presennol a chenedlaethau'r dyfodol."

Heddiw mae dros 400 o ddisgyblion blwyddyn 2 yn Abertawe'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n 30% yn fwy na'r nifer 5 mlynedd yn ôl.

Y cynnig ar gyfer YGG Tan-y-lan yw creu cyfleusterau dysgu ac addysgu o safon i 315 o ddisgyblion amser llawn â darpariaeth dosbarth meithrin ar y safle.

Byddai'n sicrhau bod disgyblion yn elwa o ystafelloedd dosbarth sy'n agor yn uniongyrchol i ardaloedd dysgu a chwarae awyr agored addas. Mae hefyd yn cynnwys gwaith tirlunio cysylltiedig a chyfleusterau parcio.

Gall unrhyw un sy'n methu dod i'r sesiynau galw heibio neu sy'n chwilio am fwy o wybodaeth fynd i www.abertawe.gov.uk/article/42839/Prosiect-YGG-Tan-y-lan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM