Chwilio'r wefan
English

Dosbarthiadau ychwanegol ar yr arfaeth mewn ysgol gyfun sy'n ffynnu

Disgwylir i gynlluniau cychwynnol ar gyfer gwaith gwella sylweddol yn un o ysgolion cyfun Cymraeg Abertawe gael eu harddangos i'r gymuned y mis nesaf.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig buddsoddi yn Ysgol Gyfun Gŵyr er mwyn ateb y galw ychwanegol disgwyliedig am leoedd yn yr ysgol.

Gan ddibynnu ar gyllid a chymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru, bwriedir adeiladu estyniad deulawr newydd a fydd yn cynnig lle i 195 o ddisgyblion ychwanegol.

Bydd adeiladau presennol hefyd yn cael eu hailfodelu a chaiff cyfleusterau allanol eu gwella at ddefnydd y gymuned o bosib.

Cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno, gwahoddir rhieni a'r gymuned ehangach i ddod i un o'r ddwy sesiwn galw heibio i ddysgu mwy am y cynllun.

Cynhelir y sesiwn gyntaf rhwng 3.30pm a 6.30pm ar 4 Rhagfyr a'r ail sesiwn rhwng 3.30pm a 6.30pm ar 5 Rhagfyr yn Ysgol Gyfun Gŵyr, safle Ysgol Fabanod Tre-gŵyr gynt, Talbot Green.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Yn seiliedig ar ragamcanion cyfredol, ni fydd digon o le yn Ysgol Gyfun Gŵyr i ddiwallu anghenion disgyblion sy'n symud o ysgolion cynradd partner o fewn tair blynedd.

"Nod cyffredinol y prosiect hwn yw darparu cyfleusterau newydd ychwanegol a fydd yn addas at y diben, yn cynyddu nifer y lleoedd ac yn gwella'r amgylchoedd ar gyfer disgyblion a staff addysgu.

"Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynlluniau ddod i un o'r sesiynau galw heibio i siarad â'r swyddogion a dysgu mwy am yr hyn sy'n cael ei gynnig."

Bydd yr ysgol gyfagos, Ysgol Gyfun Tre-gŵyr, hefyd yn elwa o fuddsoddiad sylweddol cyn bo hir i ymdrin â phroblemau o ran cyflwr ac addasrwydd.

Gall unrhyw un sy'n gallu dod i un o'r sesiynau galw heibio ffonio Uned Gwasanaethau Addysg y cyngor ar 01792 636094 neu e-bostio Addysg@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM