Chwilio'r wefan
English

Strategaeth Digartrefedd

Mae'r cyngor wedi lansio Strategaeth Digartrefedd, sy'n ceisio darparu mynediad at gyngor o safon, llety a chefnogaeth i bawb ar y cyfle cynharaf bosib er mwyn osgoi digartrefedd.

Mae'r strategaeth wedi cael ei datblygu yn dilyn adolygiad eang, a edrychodd yn fanwl ar nifer y bobl ddigartref, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, yn Abertawe a'r gwasanaethau sydd wedi eu rhoi ar waith er mwyn eu helpu. Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori a gasglodd barn pobl sydd wedi bod yn ddigartref, sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth a llety ac elusennau eraill megis Crisis a Shelter.

Bydd y strategaeth ar waith am bedair blynedd ac mae ganddi nifer o weithredoedd, sy'n ceisio lleihau lefelau digartrefedd. Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y mae'r cyngor yn bwriadu ei wneud dros y 4 blynedd nesaf:

 

  • Adolygu a gwella cyngor ar dai sydd ar gael ar-lein
  • Datblygu rhaglen addysg i gynyddu gwybodaeth am broblemau tai a digartrefedd i bobl ifanc
  • Gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â'r angen cynyddol am gyngor ar fudd-daliadau lles, gwneud yn fawr o incwm, a dyledion
  • Datblygu ymagwedd Tai'n Gyntaf er mwyn ymdrin ag anghenion tai a chefnogaeth pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan â'r anghenion mwyaf cymhleth
  • Gwella'r gefnogaeth a'r cyngor a gynigir i landlordiaid preifat er mwyn cynyddu'r cyflenwad o lety a rentir yn breifat sy'n fforddiadwy ac o safon
  • Gwella mynediad at wasanaethau cefnogi iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar gyfer aelwydydd digartref
  • Cynnal astudiaeth dichonoldeb i ystyried datblygu canolfan atebion cyfannol ar gyfer gwasanaethau i bobl sy'n cysgu allan

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM