Chwilio'r wefan
English

Helpwch i gadw teuluoedd gyda'i gilydd yn Abertawe

Allwch chi helpu i addysgu rhieni bregus sut i ofalu am eu plant, gan sicrhau nad ydynt yn gorfod derbyn gofal a chynorthwyo teuluoedd Abertawe i aros gyda'i gilydd?

Foster-family-pic

Mae Maethu Abertawe, gwasanaeth maethu'r cyngor, yn chwilio am ragor o ofalwyr maeth a all ddarparu lleoliadau maeth ar gyfer plentyn, ac un rhiant neu'r ddau, i geisio helpu'r teulu i aros gyda'i gilydd.

Nod y cynllun maethu hwn yw cynorthwyo rhieni bregus a'u plant, gan obeithio y gallant aros gyda'i gilydd fel teulu ar ôl i'r lleoliad ddod i ben.

Bydd y cynllun 'rhiant a phlentyn' yn cynnig achubiaeth i lawer o rieni, a fydd, gyda'u plentyn, yn cael eu lleoli yng nghartref gofalwr maeth am 12 wythnos.

Fel rhan o'r cynllun hwn, bydd gofalwyr maeth yn ceisio addysgu sgiliau magu plant hanfodol i famau, tadau neu'r ddau, mewn amgylchedd teuluol naturiol ac anogol, a byddant yn cynnig cymorth ac arweiniad cyson trwy gydol y lleoliad. Bydd gofalwyr maeth yn helpu i ddatblygu hyder rhieni fel y gallant ysgwyddo'r cyfrifoldeb o ofalu am eu plentyn yn ddiogel ac yn gariadus.

Tra bydd rhieni yn byw gyda theuluoedd maeth, bydd eu gallu i amddiffyn a gofalu am y plentyn yn cael ei asesu a'i fonitro. Yna, bydd gweithwyr cymdeithasol yn ystyried adborth gan ofalwyr maeth pan fyddant yn penderfynu a oes gan rieni y sgiliau magu plant sy'n hanfodol i allu byw yn annibynnol gyda'u plentyn.    

Dywedodd y Cynghorydd Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (Blynyddoedd Cynnar): "Os gellir gwneud hynny, rydym ni'n dymuno sicrhau fod plant yn aros gyda'u teuluoedd, a dyna pam rydym ni'n gofyn i bobl ystyried dod yn ofalwyr maeth sy'n gofalu am 'riant a phlentyn'.

"Mae'r cynllun hwn yn gyfle i rieni sydd efallai heb y sgiliau sy'n ofynnol i ofalu am eu plant, i ddangos eu bod yn barod i ddysgu sut i fod yn rhiant da a sicrhau na fydd yn rhaid i'w plentyn dderbyn gofal.

"Nid yw bod yn rhiant da yn sgil naturiol sydd gan bawb, yn enwedig os na ydynt yn hanu o gartref sefydlog a diogel iawn eu hunain. O ganlyniad i hynny, mae arnom ni angen gofalwyr maeth rhiant a phlentyn i sicrhau fod rhieni yn cael darlun manylach o fywyd teuluol a chymorth arbenigol rownd y cloc.

 "Bydd y cynllun maethu hwn yn cynnig deuddeg wythnos o gymorth dwys i rieni a chyfle i weld sut y dylid gwneud pethau, a gobeithio y gwnaiff hynny newid eu hymddygiad a thorri'r cylch. Fe wnaiff hefyd helpu gweithwyr cymdeithasol i weld sut mae'r teulu yn byw, yn rhyngweithio ac yn ymdopi yn feunyddiol." 

Ychwanegodd y Cynghorydd Will Evans, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (Pobl Ifanc):  "Mae'r cyngor yn chwilio am bobl sydd â'r sgiliau i weithio gyda rhieni a phlant, a darparu cartref diogel a phriodol i deuluoedd. Bydd gofalwyr maeth sy'n gofalu am riant a phlentyn yn cael hyfforddiant a chymorth helaeth, fel y gallant helpu rhieni bregus i ddatblygu sgiliau magu plant hanfodol a pherthnasoedd cryf â'u plentyn. Byddant hefyd yn cydweithio'n agos â gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol i ddarparu'r cymorth cyfannol y mae ar y rhieni hyn ei angen er mwyn gallu ffynnu. 

 "Os gallwch chi gynnig cartref diogel a sefydlog dros dro i blentyn ac un rhiant neu'r ddau, dyna'n union y mae Maethu Abertawe yn ei geisio.  Nid oes angen profiad blaenorol o ofal maeth." 

Bydd Maethu Abertawe yn cynnal nifer o ddigwyddiadau, ble gall pobl gael rhagor o wybodaeth ynghylch dod yn ofalwr maeth. Dyma'r dyddiadau a'r lleoliadau: 

DYDDIAD    Amser     Lleoliad
8 Ionawr    12-2yp    Y Quadrant, Abertawe
10 Ionawr    12-2yp    Y Quadrant, Abertawe
16 Ionawr    12-2yp    Y Ganolfan Ddarganfod, Parc Brynmill
16 Ionawr    6-8yh    Canolfan Ddinesig Abertawe

Bydd gofalwyr maeth sy'n gofalu am riant a phlentyn yn cael taliad o £689-£1,063 bob wythnos, hyfforddiant penodol i ddatblygu sgiliau, ymweliadau wythnosol gan weithiwr cymdeithasol ymroddedig, llinell gymorth 24 awr a chyfle i gysylltu â gofalwyr maeth profiadol.

•    I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth sy'n gofalu am riant a phlentyn, neu i gael gwybodaeth am faethu yn gyffredinol, ffoniwch Maethu Abertawe ar 0300 555 0111 neu trowch at www.fosterswansea.org

Wedi'i bweru gan GOSS iCM