Chwilio'r wefan
English

Mwy o lwybrau beicio'n cael eu datblygu yn Abertawe

Mae mesurau i helpu pobl i fod yn fwy actif yn dilyn dathliadau tymor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn parhau yn Abertawe.

Cycling in Swansea

Mae Cyngor Abertawe wedi cychwyn nifer o gynlluniau yn y ddinas i greu mwy o lwybrau beicio ac annog teuluoedd i fynd i'r gwaith neu'r ysgol neu ar deithiau hamdden ar gefn beic yn hytrach na defnyddio car.

Mae'r gwaith gwella'n dilyn cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am gyllid Teithio Llesol gwerth mwy na £2 filiwn a ddyrannwyd i Abertawe yn haf 2018.

Mae cynllun i ehangu'r llwybr beicio poblogaidd ar y promenâd ger Lôn Sgeti bron wedi cael ei gwblhau ac mae rhagor o gynlluniau a gynhwysir yn y rhaglen wedi dechrau.

Y cyntaf yw un yn Ynystawe lle adeiladir llwybr beicio 0.6km i ddarparu cyswllt hanfodol rhwng y gymuned a Chlydach.

Mae gwaith hefyd wedi dechrau ar gynllun i ehangu troedffordd ym Mro Tawe a phan fydd hwn wedi'i gwblhau, bydd yn darparu llwybr beicio/troedffordd 2.6km a rennir o Gellifedw i Ysbyty Treforys.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae hwn yn fuddsoddiad mawr yn Abertawe i roi hwb go iawn i'n rhwydwaith beicio presennol.

"Rydym yn ystyried beicio fel dull teithio difrifol yn ogystal â bod yn weithgaredd hamdden iach i lawer o bobl. Mae'n hanfodol bod gennym lwybrau beicio da a diogel ar draws y ddinas a fydd yn annog mwy o bobl i ystyried teithio ar gefn beic yn ogystal â darparu amgylchedd diogel i feicwyr."

Mae gan Abertawe rwydwaith beicio sy'n cynnwys oddeutu 50km ac, ym mis Ebrill 2018, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Fap Rhwydwaith Integredig y cyngor sy'n cynnwys cynigion ar gyfer llwybrau beicio newydd ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus helaeth.

Mae'n rhaid i'r holl gynghorau yng Nghymru lunio'r map fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru), a ddaeth i rym yn 2013.

Dan y rhaglen Teithio Llesol, disgwylir i brosiectau pellach ddechrau ym mis Chwefror, gan gynnwys gwaith yn y Trallwn, Singleton, Cwm Lefel, Gellifedw a Llansamlet.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM