Chwilio'r wefan
English

Mwy o dai cyngor i'w datblygu yn Abertawe

Mae cynlluniau i ddatblygu mwy o dai cymdeithasol yn Abertawe wedi cymryd cam ymlaen wedi i gynlluniau gael eu cyflwyno ar gyfer dau safle newydd yn y ddinas.

Milford Way

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu datblygu tai cyngor newydd yng Ngellifedw a Phenderi a bydd hyn yn dilyn codi 18 o gartrefi newydd yn Collier's Way a gwblhawyd yn 2018.

Bwriedir codi 18 o gartrefi ychwanegol yn Colliers Way fel rhan o gam dau'r datblygiad. Bwriedir adeiladu 16 o dai hefyd ym Mharc yr Helyg yng Ngellifedw.

Cyflwynodd y cyngor Abertawe gais llwyddiannus am gyllid gwerth £1.5 miliwn o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, a gaiff ei ddefnyddio i osod cyfres o nodweddion blaengar megis paneli solar a mannau storio batris yn y cartrefi.

Mae'r cyllid ychwanegol yn golygu y gellir datblygu'r cartrefi 'Safon Abertawe' newydd yn Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer.

Mae Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer yn un o linynnau Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn.

Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer y ddau safle bellach wedi'u cyflwyno a disgwylir penderfyniad erbyn dechrau mis Chwefror. Dechreuir gwaith ar y safle wedyn ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae'r cyngor yn gweithio'n galed iawn i sicrhau y gallwn ni gadw'r momentwm o ran creu tai cyngor newydd yn Abertawe.

"Mae tenantiaid wedi bod yn elwa o fyw mewn cartrefi newydd yn Colliers Way am y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau datblygu'r cam nesaf cyn gynted â phosib. Bydd hyn yn darparu cartrefi modern sy'n llesol i'r amgylchedd i deuluoedd yn Abertawe a thai sydd ymysg y rhai mwyaf blaengar yn y wlad o ran sut maent yn cynhyrchu ynni."

Nid y cartrefi newydd yn unig sy'n elwa o ymagwedd flaengar at ynni - mae cynllun ôl-osod ar waith mewn rhes o chwe byngalo o eiddo'r cyngor yng Nghraig-cefn-parc lle mae systemau gwresogi, mannau storio batris a phaneli solar newydd yn cael eu gosod yn yr adeileddau presennol.

Ychwanegodd y Cyng. Lewis, "Rydym wedi nodi nifer bach o gartrefi y teimlwn eu bod yn ddelfrydol ar gyfer treialu'r cysyniad o ôl-osod 'cartrefi fel gorsafoedd pŵer'. Mae'n golygu bod yr adeiladau'n cael eu haddasu'n gartrefi a fydd yn cynhyrchu ynni gwyrdd, glân gan ddefnyddio paneli solar ac yn elwa o fannau storio batris.

"Bydd y gwaith adnewyddu mwy traddodiadol y mae'r cyngor yn ei wneud yn golygu y bydd y cartrefi hefyd yn gynhesach, gan arwain at filiau ynni sylweddol is i'r tenantiaid."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM