Chwilio'r wefan
English

Gall polisi newydd adeiladu cymunedau gwell yn Abertawe

Cymeradwywyd polisi newydd i helpu preswylwyr i gael mwy o reolaeth dros eu cymuned yn Abertawe.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cymeradwywyd y Polisi Tai Cydweithredol yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Abertawe'n ddiweddar. Mae'n golygu y gallai unrhyw gynlluniau yn y dyfodol ar gyfer tai rhent fforddiadwy neu gynlluniau perchnogaeth tai cost isel arwain at denantiaid yn ffurfio grŵp cydweithredol a chymryd rôl fwy o ran rheoli'r safleoedd.

Gall tenantiaid yn y grwpiau hyn ymgymryd ag amrywiaeth eang o gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'u cartrefi, gan gynnwys cynnal a chadw, tirlunio a diogelwch.

Mae'r cynlluniau'n dilyn ymrwymiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn 2016 i adeiladu 20,000 o gartrefi ac mae wedi cytuno ar ffordd o gyflawni hyn â Chartrefi Cymunedol Cymru a'r CLlLC.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni yn Abertawe, "Diben tai cydweithredol yw rhoi rheolaeth ddemocrataidd i gymunedau dros benderfyniadau ynghylch eu cartrefi a'u cymdogaeth.

"Bydd yn rhoi rheolaeth i'r preswylwyr dros eu cartrefi a'r ffordd y rheolir y cartrefi.

"Mae'r manteision yn cynnwys y ffaith ei fod yn rhoi'r cyfle i gymunedau ddod ynghyd, gan eu gwneud yn gryfach fel eu bod yn gallu cyflawni mwy er lles eu cymuned.

"Mae'r polisi newydd yn galluogi grwpiau o bobl i sefydlu eu grwpiau cydweithredol eu hunain ond mae ef hefyd yn rhoi'r cyfle i'r cyngor neu'r gymdeithas tai recriwtio preswylwyr i ffurfio grŵp. Mae ef hefyd yn amlygu sut gall y cyngor gefnogi'r grwpiau a'r cymdeithasau tai hyn pan gânt eu creu."

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo darparu peth cyllid at ddibenion datblygu cynlluniau tai lle bwriedir iddynt gael eu rheoli gan grŵp cydweithredol.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chanolfan Gydweithredol Cymru a'r Cydffederasiwn Tai Cydweithredol i ddatblygu'r polisi hwn, gan gynnwys ymweld â chynlluniau presennol mewn awdurdodau lleol eraill a chwrdd â'r preswylwyr i glywed am eu profiad a manteision byw'n gydweithredol.

Ychwanegodd y Cyng. Lewis, "Erys y galw am dai yn Abertawe'n uchel ac, felly, rydym yn gwneud popeth y gallwn i ymdrin â hyn drwy barhau â'n bwriad i ddatblygu mwy o dai i bobl yn Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM