Chwilio'r wefan
English

Bae Caswell yn croesawu lleoedd newid newydd i'r anabl

Mae Cyngor Abertawe wedi sicrhau cefnogaeth gan Gynllun Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud Bae Caswell yn lleoliad gwirioneddol hygyrch i ymwelwyr ag anableddau difrifol.

Caswell Bay

Diben y cynllun yw gosod cyfleusterau Changing Places newydd sbon o safon uchel yn y maes parcio, yn ogystal â buddsoddi mewn cyfarpar traeth arbenigol a fydd yn caniatáu i ymwelwyr ag anableddau difrifol fynd i mewn i'r dŵr a'i fwynhau. Bydd uned storio hefyd yn cael ei phrynu i storio'r cyfarpar newydd yn ddiogel.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gyfleusterau Changing Places ar gael ar benrhyn Gŵyr. Mae'r uned hunangynhwysol hon wedi'i dylunio'n arbennig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu neu gorfforol dwys a lluosog. Mae'n mynd i'r afael ag anghenion penodol drwy ddarparu cyfarpar arbenigol megis teclyn codi trydanol, cawod, toiled a gwely newid, sy'n golygu y gellir newid ac ymolchi mewn amgylchedd glân a diogel.

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio'n agos gyda Surfability UK a busnes twristiaeth lleol i gyflwyno'r prosiect hwn yn 2019 yn unol â blaenoriaethau corfforaethol Abertawe a'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bae Caswell yw un o'n traethau Baner Las a bydd cyflwyno cyfleuster Changing Places yn gwella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl a'u teuluoedd er mwyn iddynt fwynhau treulio amser ar un o draethau mwyaf poblogaidd penrhyn Gŵyr.

"Mae gan y cyngor ymrwymiad hirsefydlog i gyflwyno cyfleusterau Changing Places ac mae'r ymdrech ar y cyd hon yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth rhwng timau amrywiol y cyngor sy'n rhan o'r cynllun a busnesau Caswell er mwyn ychwanegu ased cymunedol newydd."

Meddai Suzanne Morrison, sy'n cynnal cartref gwyliau hygyrch Bramwood ym mhenrhyn Gŵyr, y mae gan ei mab, John, parlys yr ymennydd cwadriplegig sbastig, "Mae angen gofal 24/7 ar John, felly rydym yn gwybod pa mor anodd yw trefnu gwyliau heb gyfarpar a gofal. John yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i'r prosiect hwn.

"Mae'n newyddion gwych i'r holl bobl anabl y mae angen y cyfleusterau hyn arnynt. Rydym yn lwcus iawn bod gennym bobl â'r arbenigedd i roi profiad gwych i'm mab ac eraill.

"Rwy'n frwdfrydig dros benrhyn Gŵyr ac Abertawe a thros hyrwyddo'r hyn sydd gennym yma, ac rwy'n ddiolchgar i bawb o Gyngor Abertawe am eu cefnogaeth yn ystod y broses hon."

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Raglen Cymunedau Gwledig - Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM