Chwilio'r wefan
English

Ysgolion Abertawe yn gwella am y bumed flwyddyn yn olynol

Mae rhannu arbenigedd rhwng ysgolion a'r gefnogaeth mae athrawon profiadol yn ei darparu i gydweithwyr yn talu ar ei ganfod yn Abertawe, yn ôl system gategoreiddio Llywodraeth Cymru

abc_blocks

Mae'n dangos gwelliannau ar draws y ddinas am y bumed flwyddyn yn olynol, gyda mwy na 95% o'r holl ysgolion yn y ddinas wedi'u graddio'n wyrdd neu'n felyn.

Nid yw'r system gategoreiddio'n dabl cynghrair ond ei nod yw nodi'r lefel briodol o gefnogaeth y mae ei hangen ar bob ysgol i barhau i wella.

Ceir pedwar lliw: mae ysgolion categori cefnogaeth gwyrdd yn derbyn 4 niwrnod o gefnogaeth, mae melyn yn dynodi pecyn cefnogaeth am ddeng niwrnod, mae ambr yn golygu bod angen cefnogaeth am 15 niwrnod a gall ysgolion coch gael cefnogaeth am 25 niwrnod y flwyddyn.

O'r 79 o ysgolion cynradd yn Abertawe, mae 47 ohonynt yn wyrdd ac felly nid oes angen llawer o gefnogaeth arnynt i wella ymhellach, sy'n fwy na'r cyfanswm yn 2018, sef 40. Mae 28 arall yn felyn, 3 yn ambr ac mae un yn goch.

Mae naw o ysgolion uwchradd wedi'u categoreiddio'n wyrdd ac mae'r pump arall yn felyn.

Bydd Cyngor Abertawe'n defnyddio'r canfyddiadau i helpu i glustnodi cefnogaeth ac adnoddau i sicrhau gwelliant ar draws yr holl ysgolion.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae Cyngor Abertawe wedi blaenoriaethu addysg ac rwy'n falch iawn o weld bod y buddsoddiad rydym yn ei wneud mewn addysg a chyrhaeddiad yn helpu ysgolion i barhau i wella ac yn rhoi'r cyfle gorau i ddisgyblion gyflawni eu potensial llawn.

"Mae hefyd yn glod i'r athrawon a hoffwn ddiolch i rieni, gofalwyr ac aelodau eraill o'r teulu eraill am y gefnogaeth y maent yn ei rhoi i'w plant hefyd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM