Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau gwella ailgylchu yn Abertawe ar fin cychwyn

Mae'r cyfnod wedi cychwyn yn Abertawe i gyflwyno mesurau newydd i hybu lefelau ailgylchu yn y ddinas.

keep it out 2

Mae Cyngor Abertawe'n ceisio annog aelwydydd sydd heb roi cynnig ar ddefnyddio'r gwasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd i ddechrau defnyddio'r gwasanaeth yn lle rhoi popeth mewn sachau du.

Amcangyfrifir bod un o bob pump aelwyd yn dal i wrthod ailgylchu gwastraff cartref, gan arwain at daliadau tirlenwi uwch i'r cyngor am gladdu'r gwastraff mewn safle tirlenwi.

Mae angen i gynghorau yng Nghymru gyflawni cyfradd ailgylchu o 64% erbyn 2019/20 ac, yn Abertawe, y gyfradd ragamcanol ar gyfer 2018/19 yw tua 63%.

O 25 Chwefror, bydd swyddogion gwastraff y cyngor yn cynnal arolygon monitro o gartrefi lle rhoddir sachau du yn unig i'w casglu. Os canfyddir bod gwastraff ailgylchadwy mewn sach ddu drwy ysgwyd y sach yn unig, cwblheir gwiriad mwy trylwyr a bydd swyddogion ailgylchu'n cysylltu â phreswylwyr y tŷ i drafod sut i ailgylchu.

Bydd y cyngor hefyd yn defnyddio'i bwerau gorfodi fel dewis olaf os na fydd llythyrau a chyngor yn llwyddo i gyflawni'r canlyniadau angenrheidiol i gyrraedd targedau'r llywodraeth.

Cafwyd cefnogaeth aruthrol i'r cynnig yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Ymatebodd dros 480 o bobl i'r ymgynghoriad, gydag 84% yn ffafrio mesurau mwy llym ar gyfer preswylwyr sy'n gwrthod ailgylchu eu gwastraff cartref.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd wedi bod ar waith yn Abertawe ers dros 15 mlynedd ac mae'r rhan fwyaf o aelwydydd yn cymryd rhan.

"Mae ein harolygon parhaus yn dangos bod rhai preswylwyr sy'n gwrthod ailgylchu o hyd neu sy'n gwneud fawr ddim, ac yn dewis defnyddio sachau du yn unig.

"Mae gan breswylwyr sydd heb ddechrau ailgylchu eto ddigon o amser i gasglu eu sachau ailgylchu o'r cyngor fel y gallant wneud y peth iawn a gwaredu eu gwastraff cartref yn y ffordd gywir.

"Mae'n werth tynnu sylw at y ffaith nad ymarfer yw hwn i ddal pobl sy'n gwneud camgymeriadau syml ac sy'n rhoi gwastraff ailgylchadwy yn ddamweiniol yn eu sach ddu. Nid ydym yn bwriadu cosbi preswylwyr sydd eisoes yn ailgylchu. Mae gan ein criwiau ailgylchu syniad go dda o'r ardaloedd sy'n perfformio'n wael, a byddwn yn canolbwyntio ar yr ardaloedd hyn."

Mae rhai cynghorau yng Nghymru wedi cyflwyno mesurau amgen i reoli gwastraff cartref a gwella'u perfformiad ailgylchu - mae hyn wedi cynnwys lleihau nifer y sachau du y gall aelwydydd eu rhoi allan a lleihau amlder casgliadau gwastraff sachau du.

Yn Abertawe, gall aelwydydd roi hyd at 3 sach ddu allan i'w casglu bob yn ail wythnos.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Er bod y mesurau hyn yn effeithiol mewn mannau eraill yn y wlad, nid yw'n rhywbeth  rydym ni'n ei ystyried. Byddai hyn yn annheg ar y rhai sydd eisoes yn ailgylchu, ac nid yw hynny'n iawn yn fy marn i.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM