Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 22/02/19, 12.00pm. Cyflenwi cyfnod mamolaeth dros dro tan fis Hydref 2019. Cyflog: Gradd 5, SCP 17-20, £17,772 - £19,430. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn, pro rata.

Clwyd Primary School Logo

Mae cyfle cyffrous, heriol ac unigryw wedi codi ar safle Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd a Chanolfan Plant Abertawe. Rydym yn awyddus i benodi Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg dros dro i gynorthwyo'r Rheolwr Dechrau'n Deg a'r Dirprwy wrth ddarparu gofal plant o ansawdd uchel yn ein lleoliad Dechrau'n Deg. Bydd angen bod gennych gymwysterau perthnasol, sgiliau llythrennedd o safon uchel a phrofiad blaenorol o ddarparu darpariaeth gofal plant i blant dan 3 oed. Bydd hefyd angen i chi weithio'n effeithiol fel rhan o dîm a dangos brwdfrydedd ac awch i gefnogi plant a'u teuluoedd fel rhan o'r cynllun Dechrau'n Deg.

Mae Dechrau'n Deg yn un o fentrau Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio targedu cymorth ar gyfer plant cyn-ysgol a'u teuluoedd o fewn ardaloedd penodol, ac i gyflawni canlyniadau penodol ar gyfer plant. Mae Dechrau'n Deg yn galluogi plant i fanteisio ar ofal plant o ansawdd uchel fel rhan o ddull tîm aml-asiantaeth.

Gwiriwch y cymwysterau perthnasol. Y ddolen ar gyfer y fframwaith cymwysterau yw https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau/fframwaith-cymwysterau-ar-gyfer-y-sector-gofal-cymdeithasol-yng-nghymru.

Mae'r swyddi wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac fe'u hysbysebir yn rhai dros dro am fod ariannu parhaus yn cael ei ryddhau yn flynyddol.

Bydd y swydd yn dechrau cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn gwiriad DBS dilys a thystlythyrau.

Word Document Disgrifiad swydd - Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd) (Word, 169KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 22 Chwefror. Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi, gyda llythyr cais, i'r ysgol erbyn 12.00pm ar y dyddiad hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM