Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Arweiniad i ddigwyddiadau cymunedol diogel a llwyddiannus

Ysgrifennwyd yr arweiniad hwn i ddarparu cyngor sylfaenol i drefnwyr digwyddiadau ar ystyriaethau amrywiol y dylid eu cynnwys yn y broses o gynllunio digwyddiad.

Nid yw'r arweiniad hwn yn hollgynhwysol o bell ffordd ac ni fyddai'n ddigonol ar gyfer digwyddiadau mawr, fodd bynnag, dylai hwn eich helpu i gynllunio digwyddiad cymunedol sy'n ddiogel ac yn llwyddiannus. 

Hyd yn oed gyda digwyddiadau bach dan do, rydych chi a'ch cyd-drefnwyr digwyddiadau'n gyfrifol yn gyfreithiol am iechyd a diogelwch eich staff, eich cynorthwywyr a'r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a drefnir gan grwpiau cymunedol a gwirfoddol.

Asesiad risg

Mae'n rhaid i chi gynnal 'asesiad risg' i nodi risgiau a pheryglon posib sy'n berthnasol i'r digwyddiad arfaethedig. Unwaith y nodir y risgiau a'r peryglon, mae'n rhaid i chi lunio mesurau rheoli a fydd naill ai'n cael gwared arnynt neu'n eu lleihau. Pan fyddwch yn ysgrifennu'ch asesiad risg, dylech chi roi sylw arbennig i risgiau tân a sefyllfaoedd meddygol posib, ynghyd â phob agwedd arall ar y digwyddiad arfaethedig.

Mae arweiniad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar asesiadau risg yn eich helpu i:

 1. Nodi'r peryglon
 2. Cofnodi'ch canfyddiadau a'u rhoi ar waith
 3. Penderfynu pwy all gael ei niweidio a sut
 4. Gwerthuso'r risgiau a phenderfynu ar ragofalon
 5. Adolygu'ch asesiad a'i ddiweddaru os oes angen

Cytundeb Indemniad

Gall perchnogion tir ofyn i chi lofnodi cytundeb indemniad. Diben cytundeb indemniad yw nodi atebolrwydd a dylai hwn ddiogelu perchennog y tir a threfnydd y digwyddiad, rhag esgeulustod y llall. Gweler patrwm geiriau cyffredin ar gyfer indemniad ar dudalen 5.

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Ni waeth a oes angen cytundeb indemniad neu beidio, bydd angen yswiriant atebolrwydd cyhoeddus arnoch er mwyn eich yswirio fel trefnydd digwyddiad, rhag ofn y bydd rhywun yn anafu ei hun neu bobl eraill yn eich digwyddiad. Awgrymir eich bod yn yswirio'ch digwyddiad am swm rhwng £2 filiwn a £5 miliwn yr achos. Mewn rhai achosion, gall fod angen lefel uwch o yswiriant. Os nad oes gennych yr yswiriant hwn, gallai unrhyw hawliad gael ei wneud yn erbyn yr holl drefnwyr a'u cyllid preifat. Os ydych yn defnyddio contractwyr, sicrhewch fod ganddynt eu hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus eu hunain.

Pryd dylwn i ddechrau cynllunio?

Dechreuwch drefnu'r digwyddiad cyn gynted â phosib, fel y gallwch gynnal eich asesiadau risg a chael cyngor arbenigol os bydd ei angen. Bydd angen cymaint o rybudd â phosib ar y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch i gynnwys eich digwyddiad yn ei raglen. Mae gan y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch ddiddordeb arbennig mewn digwyddiadau sy'n cynnwys mwy na 500 o bobl, digwyddiadau risg uchel a/neu ddigwyddiadau sy'n cynnig cau ffyrdd.

Ni waeth pa mor fach yw eich digwyddiad, mae gan y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch ddiddordeb mewn gwybod amdano. Cynhwysir yr holl ddigwyddiadau a gyflwynir ar restr y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch; sy'n ei helpu i weld naill ai pryd y cynllunnir digwyddiad mawr neu oes bydd cyfres o ddigwyddiadau bach yn gwrthdaro.

 

Os ydych yn defnyddio unrhyw fasnachwyr yn eich digwyddiad, dylech chi gysylltu â Safonau Masnach i gael cyngor ynghylch a oes gan y masnachwyr ganiatâd i fasnachu mewn unrhyw ddigwyddiad yn ardal Cyngor Abertawe. 

Os yw'r digwyddiad AM DDIM i'r cyhoedd, mae'n rhaid bod gan unrhyw fasnachwr ganiatâd cyfredol ar gyfer masnachu ar y stryd gan Gyngor Abertawe neu fod gan drefnydd y digwyddiad ganiatâd sy'n cynnwys yr holl fasnachwyr. Os NAD yw am ddim, yna, nid yw hyn yn berthnasol.

Gall y cyngor ddarparu rhestr o fasnachwyr sydd â chaniatâd ar gyfer masnachu ar y stryd ac y gellir eu defnyddio gan unrhyw drefnydd digwyddiadau.

 

Pwy fydd yn fy helpu i gynnal y digwyddiad?

 • Y peth gorau i'w wneud yw cael pwyllgor digwyddiadau, ni waeth pa mor anffurfiol yw'r digwyddiad.
 • Bydd angen rheolwr digwyddiad arnoch, a fydd â gofal cyffredinol am y digwyddiad.
 • Bydd angen swyddog diogelwch arnoch, sy'n gyfrifol am faterion diogelwch yn y digwyddiad.
 • Bydd angen digon o stiwardiaid arnoch i gadw trefn yn briodol yn y digwyddiad.

Ceir mwy o wybodaeth am reoli diogelwch ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Safle neu leoliad

Dylai'r safle neu'r lleoliad sydd wedi'i ddewis ar gyfer y digwyddiad fod yn ddigon mawr ar gyfer yr holl weithgareddau arfaethedig. Dylech chi fraslunio cynllun o'r safle, ar raddfa yn ddelfrydol, sy'n dangos lleoliadau pob un o'r gweithgareddau, yr atyniadau, yr isadeiledd, y tramwyfeydd a'r allanfeydd. Diweddarwch y cynllun hwn os caiff cynlluniau eu newid a sicrhewch fod copïau ar gael yn y digwyddiad.

Mae'n rhaid bod digon o allanfeydd i alluogi pawb i adael y safle neu'r lleoliad yn drefnus. Dylid nodi llwybrau'r mynedfeydd a'r allanfeydd i gerbydau brys. Mae'n rhaid i'r gwasanaethau brys gytuno ar y rhain gan ystyried maint a phwysau'r cerbydau.

Mae terfyn ar nifer y bobl y mae lleoliadau dan do a stadia'n gallu eu cynnwys yn ddiogel. Peidiwch byth â mynd dros y terfynau hyn ac mae'n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â'r lleoliad a'i weithdrefnau argyfwng.

Wrth osod/dadosod y digwyddiad, dylech chi wneud yn siŵr bod unrhyw adeiladu a symudiadau cerbydau'n cael eu goruchwylio a bod rhwystrau yn eu lle rhwng y gweithgareddau hyn a'r cyhoedd.

Gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd gan y perchennog i gynnal digwyddiad ar ei eiddo.

PDF Document Crowded Places Guidance for event organisers (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cydraddoldeb a mynediad

Mae'n bwysig dileu unrhyw amodau, gweithdrefnau neu ymddygiad a all arwain at wahaniaethu, yn enwedig o ran nodweddion sy'n cael eu diffinio gan ddeddfwriaeth. Mae hyn yn cynnwys gwahaniaethu ar sail oedran, rhyw, hil, crefydd neu ddiffyg cred, tueddfryd rhywiol, y Gymraeg, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth a phriodas a phartneriaeth sifil.

O ran cynorthwyo pobl anabl mewn digwyddiadau, gall ychydig o fesurau syml wneud gwahaniaeth mawr. Mae print bras dynodedig, lleoedd parcio hygyrch, toiledau hygyrch, mannau gwylio, cymhorthion symudedd yn rhai yn unig o'r mesurau sy'n gallu helpu pobl anabl mewn digwyddiadau. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Mynediad at Wasanaethau.

Trwyddedu

Bydd angen trwydded os caiff alcohol ei werthu neu os darperir adloniant gan gynnwys cerddoriaeth fyw neu gerddoriaeth wedi'i recordio, neu os gwerthir bwyd neu ddiod boeth rhwng 23:00 a 05:00. Bydd angen i fangreoedd sydd am werthu alcohol neu ddarparu adloniant gyflwyno cais am drwydded mangre neu hysbysiad o ddigwyddiad dros dro, gan ddibynnu ar nifer y bobl a fydd yn bresennol.

Ceir mwy o wybodaeth am gyflwyno cais am drwydded ar dudalennau Trwyddedu'r wefan hon.

Masnachu ar y Stryd

Bydd angen hawlen arnoch i ddosbarthu taflenni etc. Os bydd masnachu ar y stryd, bydd yn rhaid i naill ai'r masnachwr neu drefnydd y digwyddiad gyflwyno cais am drwydded masnachu ar y stryd.

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Atodlen 4 - Masnachu ar y Stryd, mae masnachu ar y stryd yn golygu gwerthu, neu ddangos neu gynnig unrhyw eitem (gan gynnwys rhywbeth byw) i'w werthu ar stryd. Yn Ninas a Sir Abertawe, mae'r holl strydoedd, boed ar dir cyhoeddus neu breifat, yn 'strydoedd caniatâd' sy'n golygu felly fod angen caniatâd masnachu ar y stryd i fasnachu arnynt.

Gall cael caniatâd gymryd hyd at 28 niwrnod oherwydd y broses ymgynghori. Yn ychwanegol, mae'n rhaid i'r ymgeisydd am y caniatâd hefyd ymgeisio am Ddatgeliad sylfaenol gan Disclosure Scotland, sy'n gallu cymryd hyd at 40 niwrnod felly, fe'ch cynghorir i ymdrin â'r rhain ar frys yn ystod y cam cynllunio.

Deddf Gorllewin Morgannwg

Deddfwriaeth leol yw Deddf Gorllewin Morgannwg a'i diben yw gwirio diogelwch adeileddau dros dro'n annibynnol. Ffoniwch yr adran Tai ac Iechyd y Cyhoedd ar 01792 635600 i gael mwy o wybodaeth.

Cynllunio ar gyfer argyfwng

Unwaith y bydd eich asesiad risg ar waith, meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le ar y diwrnod a lluniwch gynllun wrth gefn i ymdrin â phob argyfwng neu sefyllfa sydd wedi'i nodi. Dylech feddwl am y canlynol a nodi'r atebion mewn datganiad clir;

 • Pa gamau gweithredu a gymerir mewn argyfwng?
 • Pwy fydd yn gweithredu?
 • Sut byddwch yn rhoi gwybod i'r bobl gywir am yr hyn sy'n digwydd?
 • Ar ba gam o ddigwyddiad fydd y Swyddog Diogelwch yn trosglwyddo rheolaeth i'r gwasanaethau brys?

Os cynhelir y digwyddiad arfaethedig yn yr awyr agored, fe'ch cynghorir i feddwl am leoliad dan do amgen os yn bosib rhag ofn y bydd tywydd eithafol.

 

Rhestr wirio digwyddiad

Fel trefnydd y digwyddiad, chi sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y digwyddiad. Sicrhewch eich bod wedi ystyried y canlynol ac wedi cynllunio ar eu cyfer:

Mynedfeydd ac allanfeydd cyhoeddusToiledauMynediad i bobl anabl
Lleoedd parcioMan gwybodaethAnnerch y cyhoedd
Mynediad i gerbydau brysPlant sydd ar gollFfensys a rhwystrau
Llwyfannau ac adeileddauEiddo collCau ffyrdd
Gosodiadau trydanBwyd poeth a barbeciwiauTrin arian parod
Diffodd tân a chymorth cyntafDŵrPyrotechneg
StiwardiaidGwastraff ac ailgylchuDiogelwch staff
CyfathrebuDiogelwch y gymuned 

 

Cyngor pellach

Pan fyddwch yn cyflwyno hysbysiad o ddigwyddiad arfaethedig caiff y sefydliadau canlynol eu rhybuddio. Mae cyngor arbenigol ar gael gan y gwasanaethau a restrir isod.

Gwasanaeth/Maes Gwasanaeth

Arbenigedd

Cyswllt

Tîm Digwyddiadau Arbennig, Cyngor Abertawe

 

 • Cysylltu â'r Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch
 • Calendr y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch
 • Asesiad risg
 • Diogelwch yn y digwyddiad
 • Cyngor arall ar y digwyddiad

Specialevents@abertawe.gov.uk

01792 635428

 

Tîm Parciau a Blaendraethau, Cyngor Abertawe

 

 • Gosodiadau Parciau a Blaendraethau

01792 635436

 

Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Abertawe

 

 • Hylendid Bwyd
 • Safonau Masnach
 • Trwyddedu
 • Rheoli Adeiladau

01792 635600

 

Rheoli Llygredd, Cyngor Abertawe

 

 • Aer
 • Sŵn
 • Tir
 • Dŵr

pollution@swansea.gov.uk

01792 635600  

Mynediad at Wasanaethau, Cyngor Abertawe

 • Cyngor ar gael mynediad at wasanaethau a chydraddoldeb

01792 636729

 

Heddlu De Cymru

 • Cynllunio adnoddau
 • Mynediad i gerbydau brys
 • Trefn gyhoeddus

01792 456999

 

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

 • Cynllunio adnoddau
 • Mynediad i gerbydau brys
 • Diogelwch tân
 • Niferoedd a ganiateir mewn lleoliadau
 • Llwybrau dianc

03706 060699

 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 • Cynllunio adnoddau
 • Mynediad i gerbydau brys

01792 562900

Sefydliadau Cymorth Cyntaf Gwirfoddol

 

 • Darpariaeth cymorth cyntaf
 • Asesiadau risg meddygol

 

St John Cymru - 01792 883006

07920 152771 gerallt@stjohnwales.org.uk

British Red Cross

01267 239904

Wedi'i bweru gan GOSS iCM