Chwilio'r wefan
English

Cymeradwyaeth gan y Llywodraeth ar gyfer cynlluniau'r Fargen Ddinesig yn dod cam yn nes

Mae trafodaethau ag uwch-swyddogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gam datblygedig wrth i Fargen Ddinesig gwerth miliynau o bunnoedd a glustnodir ar gyfer Abertawe ddod gam yn nes at gael ei chymeradwyo.

Mae'r trafodaethau'n dilyn adolygiad annibynnol o Fargen Ddinesig Bae Abertawe a ganfu fod yr achos busnes ar gyfer prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau yn 'addas at y diben'.

Cafodd yr adolygiad, sy'n argymell y dylid cymeradwyo'r prosiect yn syth, ei gymeradwyo gan y ddwy lywodraeth i helpu i gyflymu cyflwyno'r Fargen Ddinesig gwerth £1.3 biliwn ar draws de-orllewin Cymru.

Mae prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau sy'n werth £168.2 miliwn yn cynnwys arena dan do ddigidol, plaza digidol ar safle maes parcio'r LC a phentref digidol ar gyfer busnesau technolegol ar Ffordd y Brenin. Mae pentref blychau ac ardal arloesedd ar gyfer busnesau newydd ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1 hefyd yn rhan o'r prosiect.

Unwaith y cymeradwyir achos busnes y prosiect, bydd cyfraniad o £50 miliwn gan y ddwy lywodraeth yn dilyn.

Croesawyd y newyddion gan Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe, a ddywedodd y byddai'r prosiectau'n helpu i drawsnewid canol y ddinas. Meddai, "Rwy'n meddwl y bydd pob un ohonom sy'n dwlu ar Abertawe ac ac sydd am weld canol y ddinas yn ffynnu er budd i ni'n hunain, yn falch o weld y gwaith adfywio pwysig hwn yn datblygu.

"Dyma un o'r penodau pwysicaf yn hanes canol dinas Abertawe hyd yn hyn ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld datblygiad y gwaith. Yn ystod yr amser hwn, mae canol y ddinas a'i fusnesau ar agor yn ôl yr arfer, ac rydym yn annog siopwyr i'w cefnogi."

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Fel Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig, rydym wedi derbyn yr holl argymhellion a gododd o'r adolygiad annibynnol a'r adolygiad mewnol a gomisiynwyd gennym ni.

"Mae argymhellion yn cynnwys cymeradwyo prosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau'n syth, felly mae'r cyngor bellach mewn trafodaethau datblygedig â'r ddwy lywodraeth wrth i ni geisio sicrhau y rhyddheir cyllid y Fargen Ddinesig ar unwaith.

"Caiff ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau'r pentref digidol, y pentref blychau a'r ardal arloesedd eu cyflwyno yn y misoedd i ddod sy'n dystiolaeth ychwanegol o'n hymrwymiad i gyflwyno.

"Bydd y prosiect hwn yn rhoi lleoliad adloniant arloesol o'r radd flaenaf i Abertawe, ac yn darparu'r lle swyddfa a'r isadeiledd digidol y mae eu hangen ar fusnesau ac entrepreneuriaid i ffynnu.

Ewch i www.bargenddinesigbaeabertawe.cymru/ am fwy o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM