Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn croesawu'r cam nesaf yng nghynlluniau pentref dinesig y Stryd Fawr

Bydd gwaith i adfywio canol dinas Abertawe yn cael hwb enfawr yn sgîl ailddatblygu Tŷ Oldway ac adeiladu llety newydd i fyfyrwyr ar Stryd Mariner

Dinas a Sir Abertawe

Bydd gwaith i adeiladu pentref myfyrwyr ar Stryd Mariner yn dechrau o ddifrif cyn bo hir ac, yn dilyn hyn, cyflwynir trydydd cam rhaglen Pentref Dinesig Tai Coastal, sydd werth miliynau o bunnoedd.

Mae'r prosiect eisoes wedi arwain at adfywio ochr ddwyreiniol y Stryd Fawr gyda siopau, busnesau a chartrefi newydd.

Erbyn hyn mae Coastal yn gweithio ar gynlluniau i ehangu'r gwaith ar hyd y Stryd Fawr ac ar draws y ffordd er mwyn creu cysylltiadau rhwng Y Strand, Stryd y Berllan a'r Stryd Fawr ei hun.

Croesawyd y cynllun uchelgeisiol, sy'n cael ei enwi'n Gam 3 y Pentref Dinesig, gan y cyngor fel hwb arall i hyder yr ardal ac fel cynllun a fydd yn adfywio canol y ddinas yn gyffredinol.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, y byddai buddsoddiad Coastal yn dda i fusnesau a'r rheiny sy'n ceisio tai cymdeithasol yng nghanol y ddinas.

"Ymagwedd Coastal yw'r union beth y mae ei angen ar y ddinas. Mae'r Pentref Dinesig yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth sy'n helpu i adfywio ardal y Stryd Fawr.

"Mae'n helpu i gefnogi'r sylfeini ar gyfer gwaith y bydd busnesau, yr awdurdod lleol ac asiantaethau eraill yn ei wneud yn y dyfodol i barhau i wella ardal y Stryd Fawr. Mae cynlluniau Coastal ar gyfer y dyfodol yn gwneud synnwyr.

Disgwylir i ymagwedd Coastal, sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda dau gam cyntaf prosiect y Pentref Dinesig, arwain at ddatblygiadau masnachol a manwerthu ar lefel y llawr, gydag eiddo preswyl ar y lloriau uwch.

Meddai Debbie Green, Prif Weithredwr Tai Coastal, "Rydym yn falch iawn o'r ffordd yr aed i'r afael â chysyniad y Pentref Dinesig. Dyna pam rydym yn barod i fuddsoddi ymhellach mewn adfywio ardal Stryd Fawr canol y ddinas.

"Mae angen i brosiectau fel rhain fod yn greadigol a denu cefnogaeth y grwpiau, y sefydliadau a'r unigolion niferus sydd â budd yn ffyniant ardal y Stryd Fawr ar gyfer y dyfodol. Dyma ddiben ein cynlluniau. Mae adfywio'r Stryd Fawr yn golygu edrych ar yr ardal rhwng Gorsaf Drenau Abertawe Ganolog a chanol y ddinas.

"Mae hefyd yn golygu y bydd angen ystyried sut y gallwn gysylltu'r cynllun â'r strydoedd cyfagos hefyd. Dyna pam rydym am weld sut gallwn ailddatblygu'r ardal yn ei chyfanrwydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM