Chwilio'r wefan
English

Ceisio partner datblygu ar gyfer gweledigaeth adfywio Abertawe sy'n werth £750m

Ceisir partner arbenigol o safon gan Gyngor Abertawe i chwarae rôl hanfodol yn y datblygiad arfaethedig sy'n werth £750m i adfywio safleoedd pwysig yn y ddinas.

SwanseaCentralPhaseTwo130319

Byddai'r partner datblygu strategol tymor hir yn helpu'r cyngor i adfywio lleoliadau megis Cam 2 Abertawe Ganolog, safle'r Ganolfan Ddinesig, safle'r Hwylbont (ger Sainsbury's a Chanolfan Dylan Thomas), ac ardal fawr ar hen safle Gwaith Copr yr Hafod - Morfa.

Mae ardaloedd eraill yn cynnwys hen safleoedd Ysgol Stryd Rhydychen a Gorsaf St Thomas, ardal a ffinir gan afon Tawe a rhan isaf yr A4217.

Bydd y cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad o Wybodaeth Flaenorol (PIN) dros y 48 awr newydd yn ceisio mynegiannau o ddiddordeb gan bartneriaid posib. Bydd yn ymddangos ar Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) a phorth caffael Llywodraeth Cymru, GwerthwchiGymru. Unwaith y bydd y mynegiannau wedi'u derbyn, bydd y cyngor yn ystyried y ffordd orau o symud ymlaen. Gall hyn gynnwys proses gyfathrebu gystadleuol fyd-eang.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Rydym yn trawsnewid canol dinas Abertawe ac rydym am barhau â'r gwaith adfywio gyda chymorth partner busnes da.

"Dyma gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i gael partner yn gweithio gyda'r cyngor i gyflwyno'r gwaith adfywio mawr hwn ar gyfer canol dinas Abertawe a safleoedd strategol allweddol gerllaw.

"Rydym am archwilio pob opsiwn o ran modelau cyflwyno eiddo blaengar a fydd yn cyflwyno'r manteision mwyaf i bobl ac economi Abertawe."

Bydd y partner datblygu newydd yn darparu cyfalaf risg a bydd y cyngor yn ceisio arian grant gan y sector cyhoeddus os bydd angen.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Rhagwelir y bydd y prosiect yn dod yn ffocws ar gyfer y budd economaidd ehangach i'r Dinas-ranbarth.

"Bydd hyn o ganlyniad i fuddion economaidd a ddaw o adeiladu a gweithredu'r cyfleusterau a chreu swyddi, yn ogystal â'r galluoedd a ddatblygwyd drwy fentrau cadwyn gyflenwi ehangach a gweithgarwch sector rhanbarthol ehangach.

"Y bwriad yw adeiladu ar ddyluniadau cychwynnol a'r gwaith a wnaed eisoes."

Mae gwaith adfywio presennol y cyngor yn cynnwys cyllid gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn a chan Llywodraeth Cymru.

Llun: Delwedd gan bensaer sy'n dangos sut olwg fydd ar Gam 2 Abertawe Ganolog.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM