Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch 'Nid Fan Hyn' yn rhoi hwb i ailgylchu yn Abertawe

Mae preswylwyr yn Abertawe yn cefnogi ymgyrch ailgylchu newydd â'r nod o atal pobl rhag rhoi gwastraff y gellir ei ailgylchu mewn sachau du.

KIO logo

Lansiodd Cyngor Abertawe ei ymgyrch 'Nid Fan Hyn' ym mis Chwefror gan dargedu aelwydydd sydd naill ai'n ailgylchu ychydig iawn yn unig neu ddim yn ailgylchu o gwbl.

Fel rhan o'r fenter 'Nid Fan Hyn' mae swyddogion gwastraff y cyngor yn gwirio sachau du sy'n cael eu rhoi ar y stryd ar gyfer eu casglu. Os gwelir bod y sachau du hyn yn cynnwys bwyd, poteli, caniau a deunyddiau eraill y gellir eu hailgylchu, bydd yr aelwydydd yn cael cyngor gan Dîm Hyrwyddo Ailgylchu'r cyngor a fydd yn ymweld â'r eiddo.

Os bydd sawl ymgais i annog aelwydydd i ailgylchu'n methu, gellir cyflwyno hysbysiadau o gosb benodol o dan ddeddfwriaeth bresennol.

Mae'r llwyddiant cynnar gydag aelwydydd wedi arwain at 40 tunnell ychwanegol o wastraff y gellir ei ailgylchu'n cael ei gasglu mewn pythefnos o'i gymharu â chasgliadau blaenorol.

Yn ystod mis cyntaf y cynllun, cafodd 20,000 o aelwydydd eu monitro a chanfu bod oddeutu 15% ohonynt yn ailgylchu ychydig iawn yn unig neu ddim yn ailgylchu o gwbl. Anfonwyd llythyr cychwynnol at y rheiny nad oeddent yn ailgylchu yn esbonio sut i fynd ati.

Mae cannoedd o aelwydydd bellach wedi derbyn diolch swyddogol am gymryd rhan wedi i ymweliadau dilynol ganfod bod 7 allan o 10 o'r cartrefi y cynigiwyd cymorth iddynt wedi dechrau ailgylchu neu wella eu hymdrechion.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r ymateb rydym wedi'i gael yn ystod y mis cyntaf wedi bod yn wych. Ychydig iawn oedd llawer o'r aelwydydd y gwnaethom gysylltu â hwy yn ei wneud o ran ailgylchu, neu nid oeddent yn ailgylchu o gwbl.

"Rydym wedi ymdrechu i chwalu rhai o'r chwedlau ynghylch pam nad oedd rhai preswylwyr yn ailgylchu. Mae'r ffaith bod tri chwarter o'r rheiny y gwnaethom gysylltu â hwy wedi dechrau ailgylchu erbyn eu casgliad nesaf yn llwyddiant go iawn. Mae'r holl aelwydydd hynny wedi derbyn llythyr yn diolch iddynt am eu hymdrechion."

Methodd nifer o gartrefi i ymateb i'r llythyr cychwynnol na'r ymweliadau dilynol ac mae hyn wedi arwain at 26 o aelwydydd yn derbyn llythyr terfynol yn eu rhybuddio y gallent dderbyn hysbysiad o gosb benodol.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Ein nod yw cael pob aelwyd yn gwneud ei rhan ac yn ailgylchu ei gwastraff cartref. Y cam olaf yw cyflwyno hysbysiadau o gosb benodol a byddai'n well gennym petai preswylwyr yn cefnogi'r ymgyrch. Y gost fwyaf i'r awdurdod a'r amgylchedd yw tirlenwi felly rydym yn awyddus i wneud popeth y gallwn i leihau swm y gwastraff sachau du rydym yn ei anfon i safleoedd tirlenwi bob wythnos."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM