Chwilio'r wefan
English

Adeiladau fferm hanesyddol i gael eu diogelu gyda chynllun treftadaeth

Gall rhan o dreftadaeth Abertawe nad yw llawer yn gwybod amdani gael ei gwella a'i chadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

HomeFarmGoogleMaps

Caiff adeiladau rhestredig Home Farm, yn Sgeti, eu defnyddio fel depo ar gyfer gwaith y cyngor gyda mynediad cyfyngedig i'r cyhoedd ar hyn o bryd.

Gall cynlluniau newydd wneud y safle'n fwy hygyrch i'r cyhoedd, trawsnewid yr adeiladau'n gartrefi a diogelu'r lleoliad ar gyfer y dyfodol.

Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am y cynllun a bydd y Cabinet yn ei drafod yn gyhoeddus ar 18 Ebrill.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Home Farm yn cynnig cyfle unigryw am ddatblygiad treftadaeth hyfryd a fydd yn gwella'r ardal gyfagos.

"Bydd ein cynllun yn golygu ailwampio a diogelu'r adeiladau fferm arloesol hanesyddol hyn er mwyn i breswylwyr ac ymwelwyr eu mwynhau am ddegawdau i ddod.

"Mae'r safle'n unigryw a gall fod yn brosiect mawreddog a fyddai'n arddangos yr adeiladau eithriadol yn effeithiol."

Os bydd y cynllun yn mynd ymlaen, bydd staff parciau a gweithrediadau'r cyngor sydd ar y safle yn cael eu symud. Bydd ardal gyfagos o lawr caled, sy'n cael ei defnyddio fel storfa ar gyfer offer parciau'r cyngor ac sydd heb fynediad cyhoeddus, yn cael ei hagor i'r cyhoedd fel tai newydd wedi'u datblygu'n sensitif.

Meddai'rCyng. Francis-Davies, "Mae gwaith dichonoldeb yn cael ei wneud a thrwy'r cynllun hwn mae pwyslais ar gadwraeth, treftadaeth, ecoleg a statws arbennig y safle.

"Wrth i'r gwaith fynd rhagddo, byddwn yn ymgynghori â CADW, pobl leol a'r grŵp gwirfoddol, Cyfeillion Rhwydwaith Botaneg Dinas Abertawe.

"Mae hon yn rhan bwysig o waith y cyngor wrth i ni geisio cael y gwerth gorau ar gyfer y cyhoedd o'n hasedau tir ac wrth i ni geisio cynnal a chadw adeileddau pwysig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn hanfodol wrth i ni barhau i ymgymryd ag effeithiau caledi, sydd wedi gweld ein hincwm llywodraeth ganolog yn lleihau'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae Parc Singleton yn barc cyhoeddus trefol o ddiddordeb hanesyddol amlwg a bydd hynny'n parhau. Rydym yn hyderus y bydd y cynllun hwn, gyda'i bwyslais ar gadw ein treftadaeth mewn modd sensitif, yn gwella'i enw da."

Mae datblygiad arfaethedig Home Farm yn cynnwys 42 o unedau preswyl, gan gynnwys cymysgedd o adeiladau sydd wedi'u hadnewyddu ac adeiladau newydd, gan gynnwys tai fforddiadwy.

Cyflwynwyd cais cyn cynllunio i'r awdurdod cynllunio lleol y llynedd a chefnogwyd egwyddorion y cyngor ar gyfer adfywio a datblygu.

Yr wythnos hon, gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo cynnig i chwilio am fynegiannau o ddiddordeb am bartner menter ar y cyd i weithio gyda'r cyngor ar y prosiect hwn a phedwar safle arall sydd wedi'u clustnodi ar gyfer tai newydd: hen Barc Busnes Gorseinon, yn Stryd y Gorllewin, Gorseinon; tir yn Heol Mynydd Newydd/Ffordd Milford, Penplas; tir yn Midland Place, Llansamlet; a thir yn Heol Mynydd Garnllwyd, Treforys.

Os ceir cymeradwyaeth, bydd y cyngor yna'n llunio cynllun manwl ar gyfer Home Farm, safle "tir llwyd" yng nghornel de-orllewinol Parc Singleton - ac yn cynnal arolygon pellach er mwyn gweithio tuag at gyflwyno cais cynllunio manwl.

Mae'r cynlluniau cychwynnol yn dangos na fyddai effaith ar fynediad i gerddwyr nac i gerbydau i'r parc, heblaw ffordd un lôn well - gyda lleoedd pasio - o Lôn Sgeti. Ni fydd unrhyw goed arwyddocaol yn cael eu tynnu o safle Home Farm sydd wedi'i ffensio - ac ni fydd effaith ar ardaloedd glaswelltog y parcdir.

Mae Home Farm yn dyddio o ganol y 1800au. Mae'n cynnwys grŵp bach o adeiladau fferm, buarthau, waliau cerrig, rheiliau ar gyfer wagenni a'r hen brif ffermdy cerrig llanw deulawr.

Llun: Home Farm. Llun: Google Maps.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM