Chwilio'r wefan
English

Disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd Townhill yn dathlu adroddiad arolygu'r ysgol

Mae disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill yn gwneud cynnydd da yn ystod eu hamser yn yr ysgol ac mae eu hymddygiad a'u hagwedd at ddysgu yn glod i'r staff ymroddedig a'r gymuned ehangach, yn ôl adroddiad arolygu a gyhoeddwyd heddiw.

Townhill_estyn

Ymwelodd tîm o Estyn â'r ysgol ar Heol Townhill ym mis Chwefror ac mae wedi rhoi beirniadaeth dda ym mhob maes arolygu iddi.

Yn ôl yr adroddiad, "Lles disgyblion sydd yn ganolog yn Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill ac mae'r holl staff yn gweithio'n galed i sicrhau bod awyrgylch gofalgar a chynhwysol yno.

"Mae disgyblion yn teimlo'n ddiogel ac yn gwybod bod rhai'n gofalu amdanynt ac mae ganddynt ymdeimlad cryf o berthyn. Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn awyddus iawn i fynychu'r ysgol a mwynhau amrywiaeth eang o brofiadau dysgu sy'n cael eu darparu iddynt."

Dywedodd arolygwyr fod y disgyblion yn ymddwyn yn dda, yn gwrtais, yn awyddus ac yn parchu ac yn gofalu am ei gilydd a bod gan yr holl athrawon a staff cefnogi ddisgwyliadau uchel ohonynt.

Cafodd athrawon ganmoliaeth am ddarparu heriau cyffrous sy'n gysylltiedig â themâu diddorol.

Cafodd cynllunio gwersi, dysgu awyr agored a'r amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol ar gyfer disgyblion eu hamlygu fel cryfderau.

Cyrhaeddodd y Pennaeth Peter Owen yr ysgol ar ddechrau'r tymor a dywedodd arolygwyr fod ganddo weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol a disgwyliadau uchel o ran lles a chyflawniad disgyblion.

Mae'r adroddiad yn nodi ei fod ef, yn ogystal ag uwch-athrawon eraill yn darparu arweiniad cryf a phwrpasol, gyda chefnogaeth gan gorff llywodraethu effeithiol.

Meddai Mr Owen, "Rydw i wedi bod yn yr ysgol am amser byr yn unig felly mae'n rhaid i'r clod am yr adroddiad gwych hwn fynd i'r disgyblion a'u rhieni yn ogystal â'n staff talentog. Rydw i'n gobeithio bod pawb yn ein hysgol a chymuned gyfan Townhill yn falch iawn." 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM