Chwilio'r wefan
English

Ymweliad gan y Gweinidog yn dechrau proses adeiladu tai cyngor newydd

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar dai cyngor newydd, ynni effeithlon, fforddiadwy yn Abertawe.

ParcYrHelygGroundbreaking

Mae'r 16 o dai yn cael eu hadeiladu ar safle newydd ym Mharc yr Helyg, Gellifedw.

Mae datblygiad Cyngor Abertawe'n dilyn creu 18 o dai ar Colliers Way, Penderi, a gwblhawyd yn 2018. Bydd 18 o dai eraill yn cael eu hadeiladu yng Ngham 2 Colliers Way yn hwyrach yn y flwyddyn.

Bydd y prosiect yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Dîm Gwasanaethau Adeiladau'r cyngor er mwyn sicrhau bod swyddi lleol a phrentisiaethau'n elwa o'r cynllun.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae'r cyngor yn ymrwymo'i hun i barhau â chynllun adeiladu tai cyngor mawr eu hangen am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth.

"Bydd y tai newydd ar gael am rent fforddiadwy a byddant yn hawdd eu haddasu fel y gall tenantiaid hŷn, neu'r rheiny sydd ag anableddau, addasu'r eiddo i ddiwallu eu hanghenion.

"Ni fydd unrhyw fenthyciad y bydd ei angen ar gyfer y datblygiadau yng Ngellifedw a Phenderi yn dod o dreth y cyngor - bydd y rhent a delir gan denantiaid i'r cyfrif Refeniw Tai yn talu am hyn."

Meddai Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Leol, "Rydw i'n cymeradwyo Cyngor Abertawe am barhau â'i raglen adeiladu tai.

"Mae Llywodraeth Cymru'n falch iawn i gefnogi Parc yr Helyg ac estyniad Colliers Way gydag arian o gam dau ein Rhaglen Tai Arloesol. Eleni gall darparwyr tai cymdeithasol a'r sector preifat wneud cais am ran o £35m er mwyn profi ymagweddau a thechnoleg newydd wrth adeiladu tai.

"Rydym eisiau datblygu tai sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac sy'n fforddiadwy i'w cynnal. Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu'r dechnoleg i gefnogi hyn."

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Bydd oddeutu 150 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu am gost o £22.8m rhwng nawr a 2022 dan gynlluniau adeiladu tai uchelgeisiol Cyngor Abertawe.

"Bydd yr holl eiddo'n cael eu hadeiladu i lefel effeithlonrwydd ynni newydd Safon Abertawe i helpu tenantiaid newydd i gadw biliau tanwydd mor isel â phosib."

Yn ogystal â'r prosiectau arfaethedig ar gyfer Parc yr Helyg a Colliers Way, trefnwyd gwaith paratoi pellach gan y cyngor ar gyfer adeiladu tai a glustnodwyd ar gyfer Cilgant Hill View a Heol Beacons View yn y Clâs, ar y cyd ag ysgol gynradd Gymraeg newydd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM