Chwilio'r wefan
English

Yn eisiau: partneriaid i helpu'r cyngor i adeiladu cannoedd o dai newydd

Ceisir partneriaid arbenigol gan Gyngor Abertawe i chwarae rôl allweddol yn y cynlluniau arfaethedig i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws y ddinas.

HelygGroup

Byddant yn helpu'r cyngor i gyflwyno rhaglen gyffrous sy'n werth miliynau o bunnoedd er mwyn creu datblygiadau newydd a fydd yn cynyddu cyflenwad y ddinas o dai fforddiadwy.

Byddai'r prosiect yn cyd-fynd â'r anghenion tai a nodwyd gan y cyngor, yn rhoi sylw agos i effeithlonrwydd ynni ac yn cyflwyno buddion ehangach i gymunedau.

Gallai'r eiddo gynnwys cartrefi preifat ac eiddo i'w rhentu gan y cyngor.

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae'r cyngor yn gweithio'n galed i wella stoc tai y ddinas ar gyfer poblogaeth sy'n cynyddu; bydd rhaglen ddatblygu'r Cyfrif Refeniw Tai yn ychwanegu at hynny.

"Rydym am gael partneriaid o safon i'n helpu i gyflwyno tai ar oddeutu 30 o ddatblygiadau posib a fydd yn helpu i ddiwallu anghenion ar draws y ddinas."

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi Hysbysiad o Wybodaeth Flaenorol (PIN) ar borth caffael Llywodraeth Cymru GwerthwchiGymru sy'n ceisio mynegiannau o ddiddordeb gan bartneriaid posib i gyflawni ystod eang o swyddogaethau.

Unwaith y bydd yr holl fynegiannau wedi'u derbyn, bydd y cyngor yn ystyried y ffordd orau o symud ymlaen. Gall hyn gynnwys proses dendro gystadleuol.

Y dyddiad cau ar gyfer mynegiannau o ddiddordeb yw 6 Mai.

Llun: Mae cyngor Abertawe'n chwilio am bartneriaid i weithio ar y cyd i adeiladu tai newydd ar draws y ddinas yn y dyfodol agos. Lansiwyd y gwaith adeiladu'n swyddogol yr wythnos hon i adeiladu tai newydd fforddiadwy ym Mharc yr Helyg, Gellifedw. Gweler yn y llun Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, gyda staff y cyngor ac Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, Andrea Lewis a Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM