Chwilio'r wefan
English

Paratoi a chasglu tystiolaeth ar gyfer y CDL

Manylion pellach am y camau a gymerwyd gan y cyngor i gyflawni CDLl mabwysiedig, gan gynnwys y camau ymgynghori cyhoeddus ac archwilio, yn ogystal â'r dystiolaeth sy'n cael ei hadolygu'n barhaus i lywio'r gwaith o baratoi a gwneud penderfyniadau.

Mae Abertawe'n datblygu ac mae'r broses gynllunio'n datblygu hefyd

Mae'r system gynllunio sy'n dylanwadu ar ddatblygiad Abertawe wedi newid. Mae'r CDLl yn darparu ymagwedd newydd at hyrwyddo a rheoli newidiadau ar draws Dinas a Sir Abertawe. Bydd yn rhoi pwyslais ar wella cynnwys y gymuned; sylfaen dystiolaeth gryfach; cynnwys penodol a gwell ansawdd a chysondeb.

Sut dylai Abertawe ddatblygu yn y dyfodol?

A oes ardaloedd yr hoffech iddynt gael eu datblygu a'u hadfywio? A oes lleoedd, adeiladau neu nodweddion yr hoffech iddynt gael eu cadw a'u gwella? Os yw'r math yma o gwestiynau o ddiddordeb i chi, bydd y broses paratoi CDLl yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan ac i'ch syniadau gael eu hystyried a'u profi.

Sut mae'r CDLl yn berthnasol i mi?

Bydd y CDLl yn effeithio ar bawb sy'n byw, yn gweithio neu'n darparu gwasanaethau yn Abertawe ac ar bawb sy'n ymweld â hi, felly dylent gymryd rhan yn y broses o baratoi'r cynllun.  Mae hyn yn golygu bod angen eich mewnbwn ar y cyngor gan eich bod yn adnabod eich cymunedau'n well na neb. Mae gennych gyfoeth o wybodaeth, a hoffwn i chi ei rannu gyda ni. Drwy fod yn rhan o'r broses CDLl, gallech helpu i lunio dyfodol datblygu Abertawe.
Mae saith cam allweddol yn y broses CDLl a dechreuodd y cyntaf yn 2009. Nodir manylion pob cam isod.

Camau'r CDLl 

Bydd y CDLl yn datblygu yn unol â'r camau allweddol canlynol:
 

Cam AllweddolCrynodebDogfennau Allweddol
Cam 1 - Cytundeb Cyflawni

Bydd dogfen sy'n cynnwys Amserlen y Cyngor ar gyfer paratoi'r CDLl ynghyd â'i Gynllun Cynnwys y Gymuned yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru i gytuno arnynt.  

Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2009? Diweddarwyd yn 2013

Cam 2 - Paratoi'r Cynllun Cyn-Adnau a Chyfranogiad*
  • Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i'w hasesu
  • Datblygu Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Strategol ar gyfer y CDLl
  • Nodi'r Strategaeth a Ffefrir
  • Casglu Tystiolaeth Gefndir
Cam 3 - Paratoi'r Cynllun Cyn-adnau ac Ymgynghori â'r CyhoeddYmgynghoriad statudol ar faterion Cam 2 
Cam 4 - Y Cynllun Adnau

Cyhoeddi fersiwn ddrafft o'r CDLl ar gyfer ymgynghori

 
Cam 5 - Archwiliad Annibynnol

Archwiliad annibynnol i brofi 'cadernid' y CDLl Adnau

 
Cam 6 -Adroddiad yr Arolygydd

Adroddiad sy'n amlinellu casgliadau ac argymhellion yr Archwiliad Annibynnol

 
Cam 7 -  Mabwysiadu

Caiff fersiwn derfynol y CDLl ei mabwysiadu a'i chyhoeddi gan ymgorffori argymhellion yr Arolygwyr.

 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM