Chwilio'r wefan
English

Cynllun depo'r cyngor yn arwain at welliannau i'r cyhoedd

Addawodd Uwch-gynghorwyr heddiw y byddai cynlluniau i drawsnewid depo o eiddo'r cyngor yn fuddiol i'r holl gymuned.

HomeFarmDepot

Dywedon nhw y byddai eu gweledigaeth i newid Home Farm o fod yn iard waith ddirywiedig sy'n gudd i raddau helaeth i fod yn ardal ddeniadol o dai, gerddi a thirlunio yn:

  • Gwella ac yn cadw adeiladau hanesyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  • Gwneud safle treftadaeth pwysig yn hygyrch i bawb
  • Cadw'r parcdir cyfagos
  • Cadw lefelau traffig yn debyg i'r hyn a geir heddiw

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Ni fyddai glaswelltyn yn cael ei gyffwrdd yn y parcdir cyfagos.

"Byddem yn rheoli unrhyw ddatblygiad yn llym ac yn troi'r lleoliad anneniadol nas gwelir i raddau helaeth yn rhywbeth y gall pobl Abertawe fod yn falch ohono.

"Mae Home Farm yn dyddio o ganol y 1800au. Rydym am roi'r sylw a'r dyfodol disglair y mae'n ei haeddu i'r safle treftadaeth hwn.

"Byddai ei adeiladau presennol yn cael eu trawsnewid yn gartrefi mewn ffordd sensitif a byddai'r lleoliad yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol.

Heddiw (sylwer, 18 Ebrill) cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynnig i geisio mynegiannau o ddiddordeb am bartner menter ar y cyd i weithio gyda'r cyngor ar brosiect Home Farm a phedwar safle arall a glustnodwyd ar gyfer datblygiadau newydd: hen Barc Busnes Gorseinon, yn Stryd y Gorllewin, Gorseinon; tir yn Heol Mynydd Newydd/Ffordd Milford, Penplas; tir ym Midland Place, Llansamlet; a thir yn Heol Mynydd Garnlwyd, Treforys.

Mae'r cyngor yn awr yn bwriadu llunio cynllun manwl ar gyfer Home Farm, safle tir llwyd drws nesaf i gornel de-orllewinol Parc Singleton, a bydd yn cynnal arolygon ychwanegol er mwyn gweithio tuag at gyflwyno cais cynllunio manwl.

Mae'r cynlluniau cwmpasu cychwynnol yn dangos na fyddai effaith ar fynediad i gerddwyr nac i gerbydau i'r parc, heblaw ffordd un lôn well - gyda lleoedd pasio - o Lôn Sgeti. Ni cheir gwared ar unrhyw goed arwyddocaol o safle Home Farm.

HomeFarmYard

Cynnig depo Home Farm - Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Home Farm.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM