Chwilio'r wefan
English

Safonau Masnach yn rhoi terfyn ar ganolfan alwadau 'dwyllodrus' yn Abertawe

Croesawodd Safonau Masnach Abertawe ganlyniad ymchwiliad hir i ganolfan alwadau yn Abertawe a oedd o bosib wedi atal y cyhoedd rhag colli miliynau o bunnoedd drwy weithredoedd twyllodrus.

operation nemo

Mae'r ymchwiliad, a ddechreuodd yn 2015, wedi arwain at bedwar dyn yn cael eu dedfrydu i gyfanswm o 153 o fisoedd yn Llys y Goron, Abertawe. 

Cafwyd y dynion, a oedd i gyd yn gweithio yn Renewable Energies Centres (REC) Ltd yn Abertawe, yn euog o gynllwyno i dwyllo'r cyhoedd ar ôl iddynt dwyllo mwy na 1,200 o gwsmeriaid, gan ennill cyfanswm o £425,000 yn ystod cyfnod o bum mis.

Dedfrydwyd y tri chyfarwyddwr - Darren Palmer - Heol Cwmbath, Treforys, Kyle Lewis - Jersey Quay, Port Talbot a David Alford - Llys Coed, Heol y Parc, Ynystawe, i 45 o fisoedd yr un.

Dedfrydwyd y rheolwr, Jason Cunliffe - Heol Trewyddfa, Treforys, i 18 mis.

Ymwelodd swyddogion Safonau Masnach Cyngor Abertawe â mangre busnes REC Ltd ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl iddynt dderbyn cannoedd o gwynion gan aelodau'r cyhoedd.

Addawyd boeler am ddim i'r cwsmeriaid pe byddant yn talu ffi untro am Dystysgrif Perfformiad Ynni a oedd yn costio £250 - £450.

Darganfuwyd yn ystod yr ymchwiliad nad oedd unrhyw un o'r cwsmeriaid wedi derbyn y boeler am ddim a addawyd ac ysgogodd hyn gannoedd o alwadau i Safonau Masnach y cyngor.

Ad-dalwyd llawer o'r cwsmeriaid a gafodd eu twyllo gan y cwmni ers hynny ond cofrestrwyd rhai i gytundebau ar gyfer benthyciadau a fydd yn cymryd deuddeng mlynedd i'w had-dalu.

Croesawodd Rhys Harries, Arweinydd Tîm Safonau Masnach Cyngor Abertawe, y ddedfryd. Meddai, "Roedd llawer o'r bobl a dargedwyd gan y cwmni hwn yn hen neu'n ddiamddiffyn a chymerwyd fantais arnynt drwy dechnegau gwerthu diegwyddor a thwyllodrus.

"Mae hwn wedi bod yn ymchwiliad hir ond, yn ffodus, rydym wedi atal y cwmni hwn rhag parhau â'i weithredoedd twyllodrus bum mis yn unig ar ôl iddo gael ei sefydlu. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'r cwmni wedi dwyn symiau mawr o arian oddi ar y cyhoedd ac rwy'n argyhoeddedig, heb ein hymyriad, y byddai wedi parhau â'i weithredoedd anonest, a gallai fod wedi ennill miliynau o bunnoedd yn y broses."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r ymchwiliad hwn wedi bod yn gymhleth a bu angen cryn dipyn o ymdrech ar ran ein Tîm Safonau Masnach i gwblhau'r ymchwiliad hwn.

"Rwy'n falch ein bod wedi gallu diogelu'r cyhoedd cyffredinol, gan gynnwys yr henoed a phobl ddiamddiffyn, rhag talu mwy o arian o ganlyniad i'r gweithredoedd twyllodrus hwn.

"Mae ein cyngor i gwsmeriaid bob amser yr un peth - pan fydd galwyr di-wahoddiad yn cysylltu â chi i gynnig rhywbeth am ddim, yn amlach na pheidio, nid yw ef am ddim. Peidiwch â rhannu'ch manylion ariannol â galwyr di-wahoddiad naill ai dros y ffôn neu ar garreg eich drws."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM