Chwilio'r wefan
English

Y ddirwy fwyaf erioed i siop bapurau newydd am fwyd y mae ei ddyddiad 'defnyddio erbyn' wedi mynd heibio.

Mae camau gweithredu a gymerwyd gan Safonau Masnach Abertaewe i atal dwsinau o eitemau bwyd yr oedd eu dyddiad defnyddio erbyn wedi mynd heibio rhag cael eu gwerthu mewn siop bapurau newydd wedi arwain at ddirwy fawr i berchnogion y siop.

townhill food

Mae Mr Mohammed A Shahid a'i fab Nadeem Shahid, sy'n cynnal ac yn berchen ar siop bapurau newydd yn Townhill ar Heol Penygraig, Townhill, wedi derbyn dirwy o £25,000 yr un mewn perthynas â 29 achos o dorri rheoliadau diogelwch bwyd. Credir mai'r ddirwy hon yw'r fwyaf a roddwyd i fusnes yn Abertawe o ran troseddau sy'n ymwneud â bwyd.

Daeth yr achos hwn i ben yn ddiweddar yn Llys Ynadon Abertawe ac roedd yn dilyn ymweliad gan Swyddogion Safonau Masnach Cyngor Abertawe ym mis Awst 2018.

Wrth archwilio bwyd a oedd yn cael ei arddangos yn y siop, canfuwyd bod dyddiad 'defnyddio erbyn' 89 o eitemau bwyd wedi mynd heibio ac roedd dyddiad rhai ohonynt wedi hen fynd heibio. Roedd peth o'r bwyd a oedd ar werth dair wythnos heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn'.

Roedd eitemau'n cynnwys llawer o gynnyrch llaeth fel iogwrt i blant, prydau ar gyfer y ficrodon a chynnyrch crwst. 

Yn ystod cyfweliadau rhwng perchennog y siop a swyddogion Safonau Masnach, darganfuwyd bod cyngor a rhybudd a roddwyd mewn perthynas â bwyd y mae ei ddyddiad 'defnyddio erbyn' wedi mynd heibio, a roddwyd yn 2015 a 2016, wedi'u hanwybyddu.

Ynghyd â'r dirwyon, dyfarnodd ynadon yn Abertawe gostau o £820 a ffïoedd gwerth £480.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r esgeulustra a ddangoswyd gan berchnogion y siop o ran sut maent yn rheoli bwyd a werthir ar y safle wedi'i adlewyrchu yn y dirwyon trwm a roddwyd iddynt.

"Roedd llawer iawn o fwydydd darfodus wedi'u harddangos, ac roedd dyddiad 'defnyddio erbyn' rhai ohonynt wedi hen fynd heibio. Gallai unrhyw un a oedd yn prynu'r bwydydd hyn wedi bod mewn perygl mawr o ddioddef gwenwyn bwyd.

"Mae angen i ddefnyddwyr fod yn hyderus bod siopau yn y ddinas sy'n gwerthu bwyd yn gwneud hynny'n ddiogel.

"Rwy'n fodlon iawn ar waith ein swyddogion Safonau Masnach wrth gyflawni eu dyletswyddau i ddiogelu defnyddwyr.

"Byddwn yn parhau i fynd ar ôl busnesau sy'n anwybyddu rheoliadau bwyd pwysig a lle nad oes unrhyw ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr y maent o bosib yn eu peryglu."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM