Chwilio'r wefan
English

Llwybr Beicio Teithio Llesol yn agor yn Abertawe

Mae llwybr beicio newydd 1.3 milltir o hyd a adeiladwyd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2 filiwn yn yr isadeiledd beicio yn Abertawe, wedi'i agor.

active travel route launch

Roedd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru, Lee Waters, wedi helpu i agor y llwybr beicio oddi ar y ffordd diweddaraf yn swyddogol. Mae'r llwybr hwn yn cysylltu nifer o gymunedau yn Abertawe, gan gynnwys Llansamlet, Winsh Wen a'r Trallwn. Ymunodd plant ysgol lleol o ysgol gynradd gyfagos Cwm Glas, Aelodau Cabinet Cyngor Abertawe  a grwpiau beicio lleol â Mr Waters.

Mae'r darn diweddaraf o'r llwybr beicio cenedlaethol yn un o ddeg llwybr newydd a grëwyd yn Abertawe fel rhan o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Sicrhaodd Cyngor Abertawe'r £2 filiwn yn 2018 ac mae wedi gweithio gyda chontractwyr lleol i greu'r llwybrau mewn lleoliadau strategol, gan gysylltu'r llwybrau newydd â rhwydweithiau beicio presennol.

Yn ystod y digwyddiad lansio, roedd Mr Waters, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, wedi amlygu'r buddion i iechyd pobl a'r amgylchedd sy'n deillio o feicio. Meddai, "Mae hwn yn gyfleuster pwysig i'r gymuned gyfan - mae'n helpu i annog mwy o bobl i feicio a cherdded y llwybr hwn yn lle defnyddio'r car.

"Mae gennym broblemau gordewdra ledled Cymru a hefyd effeithiau allyriadau cerbydau ar ansawdd aer. Ein cynllun ehangach yw cael cynifer o bobl â phosib i feicio - gan helpu pobl i ddod yn fwy heini ac iach, yn ogystal â gwella'r amgylchedd lleol drwy leihau allyriadau cerbydau.

"Mae'r rhaglen Teithio Llesol yn helpu dinasoedd a threfi ledled y wlad i wella a chynyddu'r isadeiledd beicio er mwyn sicrhau bod beicio'n ddewis amgen mwy realistig i'r car."

Mae cynlluniau eraill sydd eisoes wedi'u cwblhau yn Abertawe'n cynnwys cynllun ehangu'r llwybr beicio poblogaidd ger Lôn Sgeti.

Mae llwybr beicio newydd hefyd wedi'i ddatblygu yn Ynystawe lle mae darn 0.6km o hyd yn darparu cyswllt hanfodol rhwng y gymuned a Chlydach.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae hwn yn fuddsoddiad mawr yn Abertawe i roi hwb go iawn i'n rhwydwaith beicio presennol.

"Rydym wedi cyflwyno cyfres o welliannau yn ystod yr wyth mis diwethaf, y maent oll wedi helpu i gynyddu'r isadeiledd beicio presennol yn y ddinas. Mae rhai o'r rhain yn helpu'r cyhoedd i feicio o'u cymuned i ganol y ddinas heb orfod bod ar y briffordd.

"Edrychaf ymlaen at allu parhau â'r gwaith hwn i gynyddu'r ddarpariaeth feicio hyd yn oed ymhellach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM