Chwilio'r wefan
English

Trefniadau parcio gwell ar ddod i ddefnyddwyr gorsaf drenau Abertawe

Bydd trefniadau parcio gwell ar gyfer modurwyr sy'n mynd i orsaf drenau Abertawe o ddydd Mawrth 30 Ebrill.

CarParkSign

Adleolir lleoedd parcio dynodedig ar gyfer defnyddwyr yr orsaf drenau o faes parcio Stryd Mariner i lawr uchaf maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr.

Bydd mwy o leoedd i deithwyr trenau a mwy o amser i'r rheiny sy'n gollwng ac yn casglu teithwyr - a bydd taliadau parcio'n is ac yn fwy hyblyg.

Mae'r newidiadau'n dod oherwydd cytundeb rhwng Cyngor Abertawe, Network Rail a Thrafnidiaeth Cymru. Disgwylir i ddatblygiad gwerth £85 miliwn, a fydd yn helpu i adfywio ardal y Stryd Fawr, gymryd lle'r maes parcio presennol ar gyfer defnyddwyr yr orsaf drenau sydd ar Stryd Mariner.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym wedi gweithio'n galed gyda phartneriaid trafnidiaeth i sicrhau bod defnyddwyr trenau'n cael profiad gwell pan fydd angen iddynt barcio'n agosach at yr orsaf drenau.

"Bydd parcio yn y maes parcio aml-lawr yn golygu bod mwy o leoedd ganddynt - 96 o'u cymharu â 46 - ac ni fydd yn rhaid iddynt groesi prif ffordd rhwng eu car a'r orsaf drenau mwyach. Byddant yn parhau i barcio ddwy funud yn unig o fynedfa'r orsaf drenau ar droed a bydd ganddynt faes parcio 24/7."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Bydd defnyddwyr yr orsaf drenau'n talu llai a bydd ganddynt fwy o hyblygrwydd o ran pa mor hir maent yn dewis aros yn y maes parcio. Bydd y gyfradd ddydd yn lleihau o £7 ar Stryd Mariner i £6 ar y Stryd Fawr - ac mae'r cyfleuster ar y Stryd Fawr yn cynnig lleoedd parcio am gost isel am gyfnodau byrrach hefyd.

"Bydd defnyddwyr yn gallu parcio am ddim yn saith lle arhosiad byr y maes parcio aml-lawr am hyd at 35 o funudau, o'i gymharu â'r terfyn o 20 munud ar Stryd Mariner. Mae tyllau'r grisiau wedi cael eu paentio ac mae lifft newydd bellach yn galluogi defnyddwyr cadeiriau olwyn i gael mynediad i'r llawr uchaf o'r un oddi tano.

"Mae gwaith gwella arall yn yr arfaeth - rydym am i'r cyfleuster ennill gwobr genedlaethol Park Mark Cynllun Parcio Mwy Diogel. Mae'n debygol y bydd y gwaith yn cynnwys goleuadau gwell a chamerâu teledu cylch cyfyng newydd."

Meddai Stewart Keay, Rheolwr Gorsaf Trafnidiaeth Cymru Abertawe,  "Croesawn y trefniadau newydd hyn i'r cyfleusterau parcio yn yr orsaf a fydd yn cynnwys mwy o leoedd parcio dynodedig i ddefnyddwyr yr orsaf drenau, taliadau ac amserau aros hyblyg.

"Caiff hygyrchedd yr orsaf ei wella hefyd drwy osod lifft platfform newydd i'r anabl i alluogi defnyddwyr anabl yr orsaf drenau i gael mynediad i faes parcio'r orsaf drenau.

"Mae Trafnidiaeth Cymru'n buddsoddi £5 biliwn er mwyn trawsnewid cludiant cyhoeddus ledled Cymru dros y 15 mlynedd nesaf a bydd rhan annatod o'r buddsoddiad hwn yn arwain at welliannau i'r orsaf drwy gydol ein rhwydwaith rheilffordd."

Bydd arwyddion newydd yn Abertawe'n cyfeirio'r rheiny sy'n cyrraedd ar drên neu fewn car i'r maes parcio dynodedig newydd. Bydd arwyddion eraill yn cyfeirio teithwyr nad ydynt yn defnyddio trenau i lefelau'r maes parcio aml-lawr heblaw'r llawr uchaf. Codir yr un taliadau ar bawb.

Bydd Cyngor Abertawe'n rheoli'r maes parcio newydd ar gyfer defnyddwyr yr orsaf drenau dan gytundeb rheoli ar ran Network Rail.

Ni chaiff cerbydau ag uchder dros 6 throedfedd a 6 modfedd (1.98m) ddefnyddio maes parcio'r Stryd Fawr. Mae meysydd parcio eraill gerllaw y mae'r cyngor yn berchen arnynt yn cynnwys cyfleuster ar lefel y ddaear ar y Strand.

Mae'r darparwr llety i fyfyrwyr, Fusion Students, wedi cymryd meddiant o'r safle ar y Stryd Mariner, ynghyd â maes parcio cyfagos a oedd ym mherchnogaeth y cyngor ond a gaewyd yn ddiweddar.

Mae Fusion wedi dechrau dymchwel y safle ond bydd y cwmni'n dechrau'r gwaith adeiladu'n fuan ar ei gyfadeilad 60m o uchder, a fydd yn cynnwys 17 o loriau.

Bydd ei 780 o ystafelloedd yn helpu'r ddinas i ddarparu ar gyfer ei phoblogaeth gynyddol o fyfyrwyr a bydd yn helpu ei breswylwyr ifanc newydd i ddod â bywyd newydd i ganol y ddinas.

Mae Abertawe wedi cychwyn ar raglen adfywio a fydd yn arwain at fwy na £1 biliwn o fuddsoddiad pan gaiff ei chyflwyno.

Y gobaith yw y bydd yn creu miloedd o swyddi yn y sector preifat ac yn gwneud i ganol y ddinas ffynnu, ynghyd â chynnig llety hamdden, busnes, manwerthu a phreswyl o safon.

Ar-lein:Meysydd parcio Cyngor Abertawe - www.abertawe.gov.uk/meysyddparciocanolyddinas

Llun: Arwyddion newydd sy'n nodi bod llawr uchaf maes parcio aml-lawr Stryd Fawr Abertawe bellach yn lle parcio dynodedig i ddefnyddwyr yr orsaf drenau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM