Chwilio'r wefan
English

Uwch Arweinydd ALNU (Seicoleg) (dyddiad cau: 11/10/19)

£55,040 - £58,050 y flwyddyn (gyda'r potensial ar gyfer pwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad). Rydym yn ceisio penodi unigolyn rhagorol i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol a rheoli'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a'r Tîm Cymorth Dysgu.

Teitl y swydd: Uwch Arweinydd ALNU (Seicoleg)
Rhif y swydd: PE.66776 
Cyflog: £55,040 - £58,050 y flwyddyn (gyda'r potensial ar gyfer pwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Prif Seicolegydd Addysg (PE.66776) (PDF, 843KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Addysg

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.66776

Dyddiad cau: 5.00pm, 11 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle unigryw i'r ymgeisydd cywir. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod allweddol o'r tîm arweinyddiaeth oddi mewn i'r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol a bydd yn allweddol i gyflwyno a gweithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (2018) yn llwyddiannus.

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm sy'n awyddus i'n helpu i foderneiddio ein gwasanaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithgar o ran sicrhau bod y tîm asesu ac ymyrryd yn gwneud cyfraniad sylweddol i nodau ac amcanion strategol yr Adran Addysg.

Bydd y rôl yn cyfuno gwaith datblygu strategol, arweinyddiaeth, rheolaeth a darpariaeth weithredol effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan allweddol o ran cyfrannu at ethos o weithio'n gadarnhaol ar y cyd â phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn ogystal â gweithwyr proffesiynol allweddol eraill. Bydd gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth â chydweithwyr gwella ysgolion yn rhan hanfodol o rôl deiliad y swydd o ran cyflawni rôl cymorth a her yr awdurdod lleol wrth oresgyn rhwystrau rhag dysgu a chyflawniad.

Mae angen hanes profedig o ddarparu gwasanaethau arloesol o ansawdd uchel i randdeiliaid a gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc. Bydd perthynas waith ardderchog â phenaethiaid, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn hanfodol. Mae angen profiad o arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol ar lefel uwch ac o reoli newid sefydliadol.

Rhaid bod gan ymgeiswyr gymwysterau proffesiynol a bod wedi eu cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Alison Lane ar (01792) 636162 opsiwn 3 neu e-bostiwch Alison.lane@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM