Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn y Môr: Pennaeth

Dyddiad cau: 13/09/19, 12.00pm. I ddechrau Ionawr 2020. Mae Ysgol Gymraeg Bryn Y Môr yn ysgol fywiog a chroesawgar sy'n cynnig cyfle i blant gyrraedd eu potensial llawn.

YGG Brynymor

Ystod Cyflog  13-19
Nifer ar y Gofrestr: 301

Mae'r llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth egnïol a brwdfrydig i arwain, ysbrydoli a herio'r ysgol lwyddiannus hon.

Rydym am benodi Pennaeth â:

  • Ymroddiad cadarn a brwdfrydig tuag at yr iaith, addysg a diwylliant  Cymraeg 
  • Disgwyliadau uchel o staff a disgyblion
  • Arddull arwain gweladwy a hygyrch iawn
  • Ymroddiad i weithio'n agos â'r corff llywodraethu, y CRA a holl deulu Bryn y Môr
  • Phrofiad o arwain, rheoli ac ysgogi
  • Sgiliau rheoli data a chyllideb effeithiol
  • Ymroddiad i ddatblygu potensial llawn pob disgybl
  • Y gallu i ragori ar safonau cyrhaeddiad uchel ac iechyd a lles pob disgybl

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr nad ydynt yn benaethiaid eisoes feddu ar y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)
Mae'r swydd yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manwl.

Word Document YGG Bryn y Mor Penodi Pennaeth - Disgrifiad swydd a manyleb person (Word, 33KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: pennaeth a'r dirprwy bennaeth (Word, 102KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dylai pob cais gael ei ddychwelyd i Adnoddau Dynol, Ystafell 323, Neuadd y Dref, Abertawe. SA1 4PE neu drwy e-bost at HR.Transactional@abertawe.gov.uk 

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr ymweld â'r ysgol, Medi 10fed am 9.30am. Hysbyser yr ysgol o flaen llaw.

Dyddiad cau: Medi 13eg 2019 (hanner dydd).
Dyddiad rhestr fer: Medi 17eg 2019
Cyfweliad: Medi 27ain 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM